Opublikowano: 21.08.2023 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 18/2023

PROCEDURA KONKURSOWA

„Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna na obszarze LSR”.

 

Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” działająca na terenie gmin: Dzierżoniów, Jordanów Śląski, Łagiewniki, Marcinowice, Mietków, Niemcza, Piława Górna, Sobótka ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zakres tematyczny naboru:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej; (w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.).

Przedsięwzięcie: 2.1.1 Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR.

 

Termin składania wniosków:

Od 05.09.2023 r. do 19.09.2023 r. do godz. 12:00

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”, ul. Kościuszki 7/9, 55-050 Sobótka.

 

Tryb składania wniosków:

 • Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio w biurze LGD, przy czym bezpośrednio oznacza: osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 • W dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15:00, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 19.09.2023 r. do godz. 12:00.
 • Wniosek o powierzenie grantu sporządzony na aktualnym formularzu udostępnianym przez LGD należy składać wraz z wymaganymi załącznikami w następującej formie:
 1. w dwóch egzemplarzach papierowych, podpisanych przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pełnomocnika. Przy czym trzeci identyczny komplet dokumentów należy przedłożyć do wzglądu biura LGD w momencie składania wniosku.
 2. na płycie CD lub innym elektronicznym nośniku informacji wraz z załącznikami (prosimy o nagranie na płycie CD wszystkich załączników, które posiadają Państwo w wersji elektronicznej).
 • Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w biurze LGD w trzech identycznych egzemplarzach w formie spiętych nie zszytych dokumentów (segregator, skoroszyt;) ułożonych zgodnie z listą załączników stanowiącą część wniosku. Dwa egzemplarze to oryginały, które Wnioskodawca zostawia w LGD, a trzeci egzemplarz to kopia, która zostaje dla Wnioskodawcy.
 • Wszystkie dokumenty (oryginały i kopie) muszą być przedłożone w jakości wydruku/ kserokopii umożliwiającej ich odczytanie.
 • Przy składaniu wniosku należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów, które wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem na ich kopii. Brak oryginałów w momencie składania wniosku nie pozwoli na ich potwierdzenie za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD.

 

Czas realizacji zadania: 30.04.2024 r.

Forma wsparcia: refundacja

Limit środków w ramach naboru:

131 250,00 euro

Po kursie indykatywnym: 525 000,00 zł.

 

Intensywność pomocy:

 • do 63,63% – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych,
 • do 99% – w przypadku organizacji pozarządowych.

 

Uprawnieni wnioskodawcy:

 • Gmina jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju, w ramach której zamierza realizować operację,
 • Osoba prawna, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju.

 

Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru:

 1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność z zakresem tematycznym – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Przedsięwzięcie: 2.1.1 Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR.
 3. Złożony wniosek musi być zgodny z:
 • warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 poz. 1570 i Dz. U. z 2016 poz. 1390),
 • oceną wstępną (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
 • warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 (załącznik nr 2 do ogłoszenia),
 • oceną zgodności z celem głównym i celami szczegółowymi LSR przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników (załącznik nr 3 do ogłoszenia),
 • kryteriami wyboru operacji grantowych oraz uzyskać minimalną liczbę punktów tj. 50 (załącznik nr 4 do ogłoszenia).
 1. Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników (załącznik nr 5 do ogłoszenia).

 

Miejsce udostępniania dokumentów:

 • Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ślężanie,
 • formularz wniosku o przyznanie pomocy,
 • formularz wniosku o płatność,
 • formularz umowy o przyznaniu pomocy,

 

dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” –  https://www.slezanie.eu oraz na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – www.umwd.dolnyslask.pl

 

Miejsce, termin i tryb udzielanego doradztwa wnioskodawcom:

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” w zakresie opracowywania wniosków wraz z załącznikami, osobiście w siedzibie Biura LGD Ślężanie (ul. Kościuszki 7/9, 55-050 Sobótka), w godzinach pracy biura, tj. w dni robocze od 7:00 do 15:00, po wcześniejszym umówieniu się. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.

 

UWAGA – kolejność złożenia wniosków może mieć znacznie:

 1. W przypadku gdy w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru co najmniej 2 operacje uzyskały równą ilość punktów, o miejscu na liście rankingowej stanowi data oraz godzina złożenia wniosku.
 2. Wyższą pozycję na liście otrzymują wnioski złożone wcześniej ze względu na datę oraz godzinę złożenia wniosku w danym dniu.
 3. Dotyczy operacji, które osiągnęły minimalną ilość punktów wynoszącą 50pkt.

 

Ogłoszenie o naborze ITiR konkurs 2023

Informacja o załącznikach:

 • Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku,
 • Do wniosku zaleca się przedłożenie uzasadnienia wnioskodawcy do poszczególnych kryteriów wyboru operacji (załącznik nr 6 do ogłoszenia),
 • Do wniosku należy przedłożyć wszystkie załączniki potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru projektów np. lista obecności z danymi kontaktowymi mieszkańców, którzy wzięli udział w spotkaniu oraz zestawienie zebranych uwag wraz z odpowiedziami Wnioskodawcy i inne, zaświadczenie za udział w doradztwie/szkoleniu wystawione przez biuro LGD i inne.

 

Wykaz załączników do ogłoszenia (do pobrania):

 1. Załącznik nr 1 do ogłoszenia. Karta oceny wstępnej
 2. Załącznik nr 2 do ogłoszenia Karta oceny z PROW
 3. Załącznik nr 3 do ogłoszenia Karta oceny zgodności z LSR
 4. Załącznik nr 4 do ogłoszenia Kryteria Wyboru operacji
 5. Załącznik nr 5 do ogłoszenia Planowane do osiągnięcia wskaźniki ITiR k
 6. Załącznik nr 6 do ogłoszenia Uzasadnienie spełnienia kryteriów
 7. Spójna wizualizacja
 8. Wytyczne w zakresie promocji
 9. Ślężysław do wytycznych
 10. Wniosek o udostępnienie wizerunku Misia Ślężysława

 

Dokumenty do wypełnienia dla wnioskodawców (do pobrania):

 1. Wniosek o przyznanie pomocy 5z
 2. Instrukcja wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy

 

Pozostałe dokumenty związane z ogłoszeniem (do pobrania):

 1. Wzór umowy o przyznaniu pomocy 9z
 2. Wniosek o płatność 5z
 3. Instrukcja wypełniania Wniosku o Płatność

 

Załączniki dodatkowe (do pobrania):

 1. LSR Stowarzyszenia Ślężanie
 2. Regulamin Rady Stowarzyszenia Ślężanie
 3. Statut LGD Ślężanie
 4. Procedura wyboru operacji.

 

 

!!!UWAGA dla wnioskodawców!!!

 

Zwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z ubieganiem się o pomoc:

 

 • Wnioski o powierzenie grantu mogą być składane osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną – w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy prosimy mieć ze sobą upoważnienie do złożenia wniosku.
 • Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do

             wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na   

             sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.

 • LGD ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów wypełniając karty ocen. Dlatego prosimy zapoznać się z kartami ocen, które stanowią załączniki do ogłoszenia o naborze.
 • Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza

              wniosku.

 • Do wniosku zaleca się przedłożenie uzasadnienia wnioskodawcy do poszczególnych kryteriów wyboru operacji (załącznik nr 6 do ogłoszenia).
 • Do wniosku należy przedłożyć wszystkie załączniki potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru projektów np. uzasadnienie przyjętych rozwiązań innowacyjnych, zaświadczenie za udział w szkoleniu wystawione przez biuro LGD i inne.
 • Jeżeli mają Państwo przygotowaną dokumentację zapraszamy do biura LGD w celu sprawdzenia jej poprawności i kompletności.
 • Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie.
 • Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.
 • Kolejność złożenia wniosków może mieć znacznie.
 • W razie stwierdzenia błędów, braków, rozbieżności wnioskodawcy zostaną wezwani do dostarczenia niezbędnych uzupełnień, poprawek. Na stronie LGD opublikowana zostanie lista wniosków wymagających uzupełnień (zawierająca nazwę wnioskodawcy i nazwę projektu) oraz termin na wnoszenie uzupełnień. Tego samego dnia do wnioskodawców zostaną dostarczone pisma w sprawie konieczności dokonania uzupełnień, złożenia wyjaśnień, precyzujące ich zakres w odniesieniu do każdego wniosku (mailowo lub osobiście).
 • Wnioski wybrane przez LGD są przekazane do Urzędu Marszałkowskiego. Urząd Marszałkowski może jednokrotnie poprosić Państwa o uzupełnienie braków w ciągu 7 dni, tj. poprawienie oczywistych omyłek bądź wyjaśnienie wątpliwości. Dlatego tak ważne jest jak najlepsze przygotowanie wniosku i wszystkich załączników.
Skip to content