Regulamin zasad wypożyczania  kostiumu  MISIA ŚLĘŻYSŁAWA

 1. Strój MISIA ŚLĘŻYSŁAWA jest własnością Stowarzyszenia Ślężanie – Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Sobótce ul.T.Kościuszki 7/9.
 2. Strój MISIA ŚLĘŻYSŁAWA może być wypożyczany według zasad określonych niniejszym Regulaminem.
 3. Wypożyczający kostium MISIA ŚLĘŻYSŁAWA oznajmia, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, w pełni go akceptuje i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 4. Wypożyczający, dokonujący wypożyczenia stroju zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości pracownikowi Biura LGD Ślężanie w Sobótce oraz do podania innych danych potrzebnych do wypełnienia UMOWY WYPOŻYCZENIA wraz ze złożeniem na niej własnoręcznego podpisu.
 5. Za wypożyczenie stroju Wypożyczający uiszcza opłatę w kwocie;
 • 30,00 zł –  Członkowie Stowarzyszenia
 • 50,00 zł – pozostałe osoby i instytucje

Okres wypożyczenia to 3 dni. Każdy kolejny dzień powoduje naliczenie opłaty za  kolejny okres wypożyczenia.

Środki z opłat za wypożyczenie stroju przeznaczane są na jego konserwację.

Opłatę za wypożyczenie Wypożyczający uiszcza z góry, za cały okres wypożyczenia w  momencie odbioru stroju z Biura LGD Ślężanie w Sobótce.

 1. Strój uważa się za wypożyczony z chwilą gdy opuści on Biuro LGD Ślężanie w Sobótce.
 2. W chwili odbioru stroju Wypożyczający jest zobowiązany skontrolować jego stan i zgłosić pracownikowi Biura LGD Ślężanie ewentualne zniszczenia (plamy, uszkodzenia itp.)
 3. Okres wypożyczenia jest wpisywany do Umowy Wypożyczenia. Wypożyczenie i zwrot stroju następuje w godzinach od 8,00 do 15,00 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych w Biurze LGD Ślężanie.
 4. Wypożyczający zobowiązuje się do używania stroju zgodnie z przeznaczeniem oraz
  nie dokonywania w nim zmian ani przeróbek.
 5. Wypożyczony strój powinien być zwrócony w umówionym terminie w stanie kompletnym
  i nie pogorszonym w stosunku do stanu, w jakim został wypożyczony.
 6. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność za wypożyczony strój od momentu wypożyczenia do chwili zwrotu pracownikowi Biura LGD Ślężanie w Sobótce.
 7. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia stroju Wypożyczający jest zobowiązany
  do pokrycia kosztów związanych z naprawą zaistniałych szkód, kwotę ustala pracownik Biura LGD Ślężanie.
 8. W przypadku całkowitego zniszczenia stroju MISIA ŚLĘŻYSŁAWA Wypożyczający zobowiązuje się do pokrycia kosztu zakupu nowego stroju w kwocie 5 000,00 zł
 9. Dyrektor Biura LGD Ślężanie w Sobótce uprawniony jest do dochodzenia
  od Wypożyczających wszystkich roszczeń związanych z usługą wypożyczenia stroju.
 10. Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017 r.
 11. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Biurze LGD Ślężanie w Sobótce ul.T.Kościuszki 7/9 oraz na stronie internetowej slezanie.eu

 

Regulamin do porania poniżej:

Regulamin wypoż.MISIA ŚLĘŻYSŁAWA

Skip to content