I etap budowy Partnerstwa.

Podwaliny pod budowę Partnerstwa „Ślężanie” dało powołanie Stowarzyszenia Gmin Ślężańskich, które miało miejsce w roku 1995. W skład tego stowarzyszenia weszły gminy leżące dookoła Ślęży (Sobótka, Jordanów Śląski, Łagiewniki, Niemcza, Gmina Dzierżoniów, Marcinowice, Mietków i Gmina Świdnica, leżące na obszarze 2 dawnych województw; wrocławskiego i wałbrzyskiego). Ponieważ było to stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego, ogromny wpływ na jego skład miały kolejne wybory samorządowe. Głównym celem działania Stowarzyszenia od początku było działanie na rzecz budowy samorządności, zrównoważony rozwój obszaru stowarzyszenia, współpraca w zakresie całego spektrum działania samorządu w tym rozwój gospodarczy a w szczególności działanie na rzecz rozwoju turystyki, a przede wszystkim integracja mieszkańców sąsiadujących ze sobą gmin i realizacja idei budowy Małej Ojczyzny. Celowi integracji służyły m.in. organizowane corocznie w innej gminie Stowarzyszenia Turnieje Gmin. Były to imprezy rekreacyjne najczęściej połączone z festynami rodzinnymi, w trakcie których w atmosferze zabawy poznawano się wzajemnie, prezentując potencjał i walory poszczególnych gmin członkowskich. Turnieje Gmin Ślężańskich organizowane są do dzisiaj niosąc ze sobą inną, głębszą jakość.

Na tym etapie udział w procesie budowania partnerstwa brały gminy członkowskie poprzez swoje samorządy.

II etap budowy Partnerstwa.

We wrześniu 2005 roku Stowarzyszenie w składzie pięciu gmin; Sobótka, Niemcza, Gmina Dzierżoniów, Marcinowice, Mietków, przystąpiło do realizacji projektu pod nazwą „Ślężańska Odyseja” w ramach I Schematu programu LEADER+. W trakcie realizacji tego programu skupiono wokół projektu wielu, najbardziej zaangażowanych mieszkańców wsi. W trakcie warsztatów mających wyłonić i pozyskać animatorów lokalnych, wypracowano założenia pod Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz powołano do życia animatorów działań lokalnych, rozpoczęto wdrażanie procesu budowy nowego podejścia do obszaru Partnerstwa jako całości i „zacierania” granic gminnych. W trakcie tych warsztatów, w każdej z gmin w spontaniczny i niesterowany przez nikogo z moderatorów sposób, powstawały mapy zasobów i potencjału Partnerstwa. Kontur tych map stał się pierwszym logo powołanego do życia, nowego Stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”. Członkami założycielami zostali najbardziej aktywni animatorzy, których zadaniem było zarejestrowanie Stowarzyszenia, promocja podejścia LEADER do rozwoju obszarów wiejskich oraz jego rozwój. Na tym etapie udział w budowie partnerstwa miały samorządy lokalne oraz osoby prywatne, aktywne w środowiskach lokalnych.

III etap budowy Partnerstwa.

Stowarzyszenie przystąpiło do II Schematu Programu LEADER +, realizując wypracowany w I Schemacie projekt „Ślężańska Odyseja – aktywizacja i wsparcie mieszkańców Partnerstwa „Ślężanie” w realizacji ZSROW poprzez wykorzystanie i promocję walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz zasobów produktu lokalnego” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. Do realizacji tego projektu LGD przystąpiło w kwietniu 2007 r., w składzie czterech gmin (bez Niemczy borykającej się wówczas z poważnymi problemami wewnętrznymi). W trakcie tego działania pozyskano wielu nowych członków, wykreowano lokalnych liderów i animatorów życia na wsi. Kończąc projekt Lokalna Grupa Działania zyskała nowy wizerunek i zupełnie nową jakość, za sprawą nabytego doświadczenia i potencjału nowych członków. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele wszystkich sektorów działających na obszarze Partnerstwa, zgodnie z przepisami ustawy o stowarzyszeniach występowali oni jednak jako osoby fizyczne niemniej jednak w działaniach swoich prezentowały stanowiska sektorów z których się wywodzili.

W związku ze zmianą przepisów, po zakończeniu realizacji II Schematu pilotażowego programu LEADER+ doszło do zmian w strukturze Stowarzyszenia. Grupa Robocza składająca się z najbardziej aktywnych członków Stowarzyszenia wypracowała nowy statut, który został przyjęty przez Walne Zebranie Członków w dniu 25 maja 2008 r. Na podstawie zawartych w nim zapisów do Stowarzyszenia przystąpiły organizacje pozarządowe z terenu Partnerstwa oraz podmioty gospodarcze, a także przedstawiciele sektora publicznego, tj. samorządy lokalne i inne jednostki.

Zgodnie z nowymi przepisami zawartymi w statucie członkiem Stowarzyszenia może zostać na równych prawach osoba fizyczna, osoba prawna, w tym gmina, a także organizacja pozarządowa, jednostka organizacyjna bądź podmiot gospodarczy, które złożą deklarację zawierającą oświadczenie o zamiarze działania na rzecz rozwoju obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju i przedstawi pisemną rekomendację z uzasadnieniem, udzieloną przez trzech członków Stowarzyszenia. W październiku 2008 r. powołano organ decyzyjny – Radę Stowarzyszenia, nowy Zarząd jako organ wykonawczy i Komisję Rewizyjną będącą organem kontrolnym.

Skip to content