Konsultacje projektu zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”

dotyczące przypisania wolnych środków z różnic kursowych do budżetu LSR.

 

LGD Stowarzyszenie „Ślężanie” po wspólnych wyliczeniach z SW otrzymała informację o dostępnych środkach na realizację LSR po uwolnieniu różnic kursowych w podziale na poszczególne cele ogóle i przedsięwzięcia. Kwota możliwa do przyznania pomocy w ramach limitu określonego w umowie ramowej na poddziałanie 19.2 to – 338 169,52 Euro.

 

Zarząd LGD po wnikliwej analizie procesu wdrażania LSR i konsultacji z biurem LGD na temat monitoringu realizacji operacji przystąpił do projektowania zmian LSR.

 

W związku z bardzo krótkim terminem na wydatkowanie tych środków, Zarząd zdecydował o  zmianach w poszczególnych przedsięwzięciach oraz celach ogólnych LSR, które spowodują jeszcze bardziej skuteczne wdrażanie LSR i  sprawne rozdysponowanie pozostałych  do wykorzystania środków.

 

Proponowany podział środków względem celów ogólnych:

 

    Cel ogólny nr 1: 148 622,21 Euro (wolne środki)

Zarząd zdecydował o pozostawieniu do wykorzystania pewnych kwot z różnić kursowych w 1 celu ogólnym i w jego dwóch przedsięwzięciach. 

 

Przedsięwzięcie 1.1.1 Zwiększenie liczby funkcjonujących podmiotów gospodarczych na obszarze LSR: kwota wolnych środków z różnic kursowych 120 987,16 euro.

120 987,16 (kwota wolnych środków) – 15 336,75 (przesunięte do celu 2, przedsięwzięcie 2.1.2.) – 200,00 (przesunięte do celu  3, przedsięwzięcie 3.1.3.) – 450,41 (przesunięte do celu 2, przedsięwzięcie 2.1.2.) = 105 000,00 euro.

Na przedsięwzięcie 1.1.1. przeznacza się 105 000 euro.

 

Zaktualizowano również wartość wskaźników w tym przedsięwzięciu:

Wskaźnik:  liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa,

Wartość wskaźnika pierwotnie: 82

Wartość wskaźnika po zmianie: 82+7=89

 

Przedsięwzięcie 1.1.2 Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród mieszkańców obszaru LSR: 43 622,21 Euro.

Na przedsięwzięcie 1.1.2. przeznacza się kwotę 43 622,21 euro.

 

Wartość wskaźnika nie została zwiększona ponieważ nie osiągnięto jeszcze wartości docelowej wskaźnika.

 

    Cel ogólny nr 2: 176 530,04 Euro (wolne środki).

 

Zarząd zdecydował o pozostawieniu do wykorzystania kwot z różnić kursowych oraz z niewykorzystanych środków w części na przedsięwzięcie 2.1.1, natomiast na przedsięwzięcia 2.1.2 przesunięto część środków z różnic kursowych, tak aby móc ogłosić nabór na infrastrukturalne projekty grantowe. Pozwoli to na sprawne rozdysponowanie pozostałej kwoty. Zaktualizowano także wartość wskaźników w przedsięwzięciu 2.1.2. w związku ze zwiększoną kwotę po przeliczeniu różnic:

 

Przedsięwzięcie 2.1.1 Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej: kwota wolnych środków z różnic kursowych 161 193,29 Euro.

161 193,29 euro (kwota wolnych środków) = kwota 131 250,00 przeznaczona na przedsięwzięcie 2.1.1 + 29 943,29 przeniesiono do przedsięwzięcia 2.1.2.

Na przedsięwzięcie 2.1.1. przeznacza się 131 250,00 euro.

 

Przedsięwzięcie 2.1.2 Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury   turystycznej i rekreacyjnej: kwota wolnych środków z różnic kursowych – (minus) 450,41 euro.

Przesunięto kwoty wolnych środków z różnic kursowych 15 336,75 euro z przedsięwzięcia 1.1.1. + 29 943,29 euro z przedsięwzięcia 2.1.1. + 450,41 euro z przedsięwzięcia 1.1.1. = 45 280,04 euro.

Na przedsięwzięcie 2.1.2. przeznacza się kwotę 45 280,04 euro.

 

    Cel ogólny nr 3: 13 017,27 Euro

 

Zarząd zdecydował o przesunięciu wszystkich pozostałych kwot z różnić kursowych, niewykorzystanych kwot w ramach danych przedsięwzięć  na 1 przedsięwzięcie 3.1.3 Liczba opracowanych koncepcji Smart Villages. W pozostałych przedsięwzięciach pozostałe kwoty są zbyt niskie aby móc ogłosić nabór wniosków dlatego też zdecydowano przenieść wszystkie mniejsze kwoty i zasilić nimi przedsięwzięcie 3.1.3. Ponad to przesunięto część środków z przedsięwzięcia 1.1.1.

 

Przedsięwzięcie 3.1.1. Realizacja wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i artystycznych dla mieszkańców obszaru LSR: 1 552,63 Euro.

Kwotę wolnych środków w wysokości 1 552,63 przesunięto do przedsięwzięcia 3.1.3.

 

Przedsięwzięcie 3.2.1 Opracowanie publikacji i materiałów informacyjno–promocyjnych dotyczących zasobów obszaru: 3 264,64 Euro.

Kwotę wolnych środków w wysokości 3 264,64 euro przesunięto do przedsięwzięcia 3.1.3.

 

Przedsięwzięcie 3.1.3 Liczba opracowanych koncepcji Smart Villages: 8 000,00 Euro.

8 000,00 (kwota z LSR) + 1 552,63 (kwota wolnych środków przesunięta z przedsięwzięcia 3.1.1.) + 3 264,64 (kwota wolnych środków przesunięta z przedsięwzięcia 3.1.3.) + 200,00 (kwota wolnych środków przesunięta z przedsięwzięcia 1.1.1.) = 13 017,27 (nowa kwota na to przedsięwzięcie).

Na przedsięwzięcie 3.1.3. przeznacza się kwotę 13 017,27 euro.

 

Zaktualizowano także wartość wskaźników w przedsięwzięciu 3.1.3. w związku ze zwiększoną kwotę po przeliczeniu różnic:

 

Wskaźnik:  Liczba opracowanych koncepcji Smart Villages,

Wartość wskaźnika pierwotnie: 8

Wartość wskaźnika po zmianie: 8+5=13

 

 

 

 

Prezentacji tej zmiany w LSR dokonano w formie tabelarycznej – w ujęciu całego budżetu LSR – jako najbardziej przejrzystego sposobu zaprezentowania tych zmian. Po wprowadzeniu tej zmiany do dokumentu LSR oraz, aktualizacji będzie wymagał cały dokument  w powiązaniu z przedmiotową zmianą w budżecie i  wartościami wskaźników w LSR.

 

Prezentacja zmian do LSR – w budżecie LSR:

 

Tabela budżetowa – różnice kursowe maj 2023

 

Lokalna Strategia Rozwoju z naniesionymi zmianami:

 

LSR 2014-2020 LGD Slezanie 2023 – 2 x bonus i różnice kursowe, dodatkowe środki 7 maj 2023

 

Uwagi dotyczące planowanych zmian do LSR przyjmujemy w terminie do 02.06.2023 r. godz. 12:00 wyłącznie w formie pisemnej (elektronicznej lub papierowej) na poniższym formularzu.

 

Konsultacje zmian w LSR odbywać się będą także w trakcie spotkania  ze społecznością lokalną w dniu 01.06.2023 r. o godz. 10.00 w Hotelu Pod Jeleniem, ul. Rynek 8, 55-050 Sobótka.

 

Formularz zgłaszania uwag do zmian w LSR:

 

Formularz zgłaszania uwag zmiana LSR 7, maj 2023

Konsultacje projektu zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” dotyczące przypisania wolnych środków z różnic kursowych do budżetu LSR
Skip to content