Zmiany w prawie w 2018 istotne dla NGO!

Zmiany w prawie w 2018 r. istotne dla NGO!

 

W 2018 roku stowarzyszenia i fundacje czeka kilka istotnych zmian dotyczących aspektów prawnych związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych. Poniżej lista i opis  najważniejszych zmian.

 

ISTOTNE ZMIANY PRAWNE CZEKAJĄCE NGO W 2018 roku.

 

 1. Zmiany w ustawie prawo o stowarzyszeniach.
 2. Zmiany w księgowości i obowiązkach sprawozdawczych.
 3. Zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z powstaniem Narodowego Instytutu Wolności.
 4. 1% od emerytów.
 5. Nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO).

 

Ad. 1. Zmiany w ustawie Prawo o stowarzyszeniach.

 • Podstawa prawna:

– ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach;

– ustawa z dnia 25 września 2015 r.  o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw;

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów.

 • Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych ustaw obowiązuje od 20 maja 2016 r. Organizacje mają dwa lata – do 20 maja 2018 roku na dostosowanie się do nowych przepisów.
 • Co w związku z tym dla stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS:

– należy sprawdzić statut dla stowarzyszeń, które posiadają oddziały terenowe i wprowadzić odpowiednie zmiany do statutu;

–  trzeba powołać pełnomocnika do podpisywania umów z członkami zarządu (dotyczy to wszystkich umów, w tym umów wolontariackich);

– można wynagradzać zarząd za pełnienie funkcji – i musi to zostać uregulowane w statucie, jeśli na taką opcję stowarzyszenie się decyduje.

 • Co dla stowarzyszeń zwykłych:

– trzeba przerejestrować się do nowej ewidencji (u starosty powiatu);

– można korzystać z dodatkowych źródeł finansowania (np. dotacje, darowizny, zbiórki publiczne);

– można przerejestrować się do KRS – mogą to zrobić tylko te stowarzyszenia zwykłe, które przerejestrowały się do nowej ewidencji u starosty powiatu.

Ad. 2. Zmiany w księgowości i obowiązkach sprawozdawczych.

 • Jednolity Plik Kontrolny (JPK):
 • JPK – zbiór danych tworzonych z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych zawierających informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadający ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie. Innymi słowy jest to łatwiejszy sposób kontaktowania się z urzędem skarbowym.
 • JPK VATobowiązuje od 1 stycznia 2018 r. i dotyczy podmiotów, które są czynnymi płatnikami podatku VAT (tzw. „vatowcami), w tym organizacje pozarządowe, które są „vatowcami”). Do 25 dnia miesiąca wysyła się takie informacje do US.
 • JPK na żądaniebędzie obowiązywał od 1 lipca 2018 r. i dotyczy wszystkich organizacji prowadzących księgowość elektroniczną. Przekazuje się na wezwanie urzędu skarbowego.
 • Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów (UEPiK):
 • Podstawa prawna: ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 10); Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 18 grudnia 2015 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje.
 • Obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.
 • Dla organizacji, które: nie prowadzą działalności gospodarczej, nie są OPP, przychody do 100 000 zł.
 • Musimy ją zgłosić do US do 31 stycznia, a nowo zarejestrowane organizacje 30 dni od rozpoczęcia działalności. Decyzja o wyborze – organ zatwierdzający sprawozdanie. Zgłoszenie – oświadczenie zarządu + uchwała ww. organu.
 • Sprawozdanie finansowe:
 • Podstawa prawna: Załącznik nr 6 ustawy o rachunkowości (wzór w jaki sposób mają się sprawozdawać organizacje pozarządowe).
 • Obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.
 • Składa się z 3 części: bilans, rachunek zysku i strat, informacja uzupełniająca (wprowadzenie do sprawozdania finansowego, informacja dodatkowa).

 

Ad. 3. Zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z powstaniem Narodowego Instytutu Wolności (NIW).

 • Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – obowiązuje od 28 października 2017 r.; zmiany w przepisach ustawy o pożytku.
 • Zmiany w ustawie o pożytku:

(1)  Powołanie Komitetu ds. Pożytku Publicznego;

(2) Kompetencje do tej pory zarezerwowane dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego przechodzą na Przewodniczącego Komitetu lub Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności:

– kontrola nad OPP; publikacja wykazu uprawnionych do otrzymania 1%; rozpatrywanie wniosków „spóźnialskich”; prowadzenie bazy sprawozdań; prowadzenie Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego.

(3) Możliwość powołania przez wojewodów pełnomocników do spraw społeczeństwa obywatelskiego.

 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO): Operatorem będzie Narodowy Instytut Wolności (NIW), nadal generator ofert FIO, kwota 60 mln zł, termin realizacji: od 1 maja 2018 do 31 grudnia 2019 r., dotacja od 20 000 do 400 000 zł. Nie ma jeszcze zatwierdzonego Regulaminu Konkursu.

 

Ad. 4. 1% od emerytów.

 • 4 kroki: Wybierz organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1%. Zapisz jej numer KRS; Pobierz prosty formularz PIT – OP; Wypełnij formularz (wpisz nr KRS wybranej Organizacji) i podpisz; Wyślij formularz papierowo lub elektronicznie do swojego urzędu skarbowego (do 30 kwietnia 2018 r.).

 

Ad. 5. Nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO).

 

 • Od 25 maja 2018 zaczynamy stosować przepisy o ochronie danych osobowych zawarte w unijnym rozporządzeniu, zwanym w skrócie RODO.  Oznaczają one duże zmiany w sposobie ochrony tych danych. Dotknie ona również organizacje pozarządowe, ponieważ co do zasady, będą one podlegały jej przepisom w całości.
 • Jedną z ważniejszych cech reformy jest całkowita zmiana założeń dotyczących tego, jak powinna wyglądać ochrona danych osobowych. Dotychczas wystarczało, że administrator wypełniał obowiązki wskazane w przepisach prawa. Od wejścia w życie reformy administrator będzie zobowiązany stosować zasadę risk based approach. To znaczy, że będzie musiał samodzielnie oceniać, jakie są ryzyka związane z przetwarzanymi danymi osobowymi i jakie w związku z tym należy przedsięwziąć środki.

 

 

 

 

Źródło informacji:

Karolina Furmańska – Doradca dla organizacji pozarządowych

Regionalny Punkt Doradczy dla organizacji pozarządowych
ul. Walońska 3–5  (pok. 701A),
50–413 Wrocław

tel. 71 770 40 76

kontakt: doradztwo_ngo@umwd.pl

 

Doradca pełni dyżur:

• w każdy poniedziałek w godz. 9.00-14.00

• w każdy czwartek w godz. 9.00-14.00.

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support