Na podstawie § 11 Regulaminu Rady  posiedzenie Rady zwołuje się na dzień 05.11.2018 r. na godz. 09.30.

Posiedzenie odbędzie się w Ośrodku Wypoczynkowym Pielgrzym, ul. Słoneczna 20, 55-050 Sobótka (gmina Sobótka).

 

Program posiedzenia Rady:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia oraz zdolności po podejmowania uchwał.
 3. Wybór komisji skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 5. Sporządzenie rejestru interesów.
 6. Podpisanie deklaracji bezstronności.
 7. Przedstawienie listy złożonych wniosków.
 8. Przedstawienie przez pracownika biura LGD wyników oceny wstępnej i oceny zgodności z PROW 2014-2020.
 9. Omówienie złożonych wniosków w ramach naboru Nr 4/2018/G.
 10. Ocena poszczególnych wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „Realizacja wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i artystycznych dla mieszkańców obszaru LSR”     (15 wniosków)

                Podjęcie uchwał zbiorczych w stosunku do każdego wniosku z osobna w sprawie:

 • zgodności wniosków z kartą oceny wstępnej,
 • zgodności z LSR (zgodność z PROW oraz z celami i wskaźnikami zawartymi w LSR),
 • zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru,
 • wyboru do finansowania.

  11. Zatwierdzenie list operacji.

  12. Wolne głosy, wnioski, zapytania.

   13. Zamknięcie posiedzenia.

Zaproszenie na posiedzenie Rady LGD Ślężanie
Skip to content