Szanowni Państwo,

Zgodnie z założeniami Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenie Ślężanie – Lokalna Grupa Działania podlega stałemu monitoringowi oraz procesowi ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Działania ewaluacyjne pozwalają na głębszą analizę efektywności i stopnia realizacji przyjętych w LSR założeń, m.in. uzyskanej wartości dodanej, trwałości i jakości rezultatów oraz ocenę jakości usług świadczonych przez LGD. Prowadzone badania ewaluacyjne mają na celu pogłębienie pomiarów w ramach monitoringu o dodatkowe informacje pozwalające na kompleksowe zwiększanie efektywności wdrażania LSR na obszarze. Ocena z zewnątrz i doświadczenie w ewaluacji LSR pozwoliła również na opracowanie rekomendacji dla LGD. Ocenie podlegała skuteczność LGD:
 – w osiąganiu założonych celów zgodnie z harmonogramem realizacji wskaźników założonym w LSR,

 – w realizacji tych założeń zgodnie z wymogami dokumentów zewnętrznych, w szczególności umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR,

 – w zaangażowaniu społeczności lokalnej w realizację założeń LSR, stanowiącej dowód na przyjęcie prawidłowych obszarów interwencji, wyznaczenie celów zgodnych z potrzebami oraz   
prowadzenie odpowiednio intensywnych działań komunikacyjnych,
 – w uzyskiwaniu trwałych efektów na obszarze LSR, jako dowód na wybór odpowiednich projektów i przyjęcie prawidłowych kryteriów w ramach poszczególnych przedsięwzięć.

Poniżej przedstawiamy raport z ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia Ślężanie – Lokalna Grupa Działania.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

Raport z ewaluacji 2022 r.

Raport z ewaluacji.
Skip to content