Na podstawie § 11 Regulaminu Rady zwołujemy posiedzenie Rady na dzień 25.03.2019 r., na godzinę 9:30.

Posiedzenie odbędzie się w Ośrodku Wypoczynkowym „Pielgrzym”, Słoneczna 20,  55-050 Sobótka (gmina Sobótka).

 

Program posiedzenia Rady:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia oraz zdolności  podejmowania uchwał.
 3. Wybór komisji skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 5. Sporządzenie rejestru interesów.
 6. Podpisanie deklaracji bezstronności.
 7. Przedstawienie listy złożonych wniosków.
 8. Przedstawienie przez pracownika biura LGD wyników oceny wstępnej i oceny zgodności z PROW 2014-2020.
 9. Omówienie złożonych wniosków w ramach naboru Nr 10/2019.
 10. Ocena poszczególnych wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR – procedura konkursowa” (2 wnioski)

                Podjęcie uchwał zbiorczych w stosunku do każdego wniosku z osobna w sprawie:

 • zgodności wniosków z kartą oceny wstępnej,
 • zgodności z LSR (zgodność z PROW oraz z celami i wskaźnikami zawartymi w LSR),
 • zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru,
 • wyboru do finansowania.

   11. Zatwierdzenie list operacji

   12. Wolne głosy, wnioski, zapytania.

   13. Zamknięcie posiedzenia.

Zaproszenie na posiedzenie Rady LGD Ślężanie – 25.03.2019 r.
Skip to content