Opublikowano: 30 listopada 2016

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2016

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” działająca na terenie gmin: Dzierżoniów, Jordanów Śląski, Łagiewniki,  Marcinowice, Mietków,  Niemcza,  Piława Górna, Sobótka ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zakres tematyczny naboru

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez rozwijanie działalności gospodarczej (w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.)

Termin składania wniosków

od 16 grudnia 2016r. do 16 stycznia 2017r. do godziny 12:00

Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”, ul. Kościuszki 7/9, 55-050 Sobótka

Tryb składania wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio w biurze LGD, przy czym bezpośrednio oznacza: osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

W dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15:00, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 16.01.2017 do godz. 12:00.

Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnianym przez LGD należy składać wraz z wymaganymi załącznikami:

 1. w 2 egzemplarzach papierowych, podpisany przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pełnomocnika
 2. na płycie CD wraz z załącznikami (prosimy o nagranie na płycie CD wszystkich załączników, które posiadają Państwo w wersji elektronicznej).

Forma wsparcia – refundacja

Maksymalna kwota pomocy – 300 000,00zł

Intensywność pomocy – 70%

Uprawnieni wnioskodawcy

Osoby fizyczne, jeśli miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonują działalność gospodarczą znajduje się na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju LGD Ślężanie,

Osoby prawne, jeśli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju LGD Ślężanie.

Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru

 1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność z zakresem tematycznym – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez rozwijanie działalności gospodarczej.
 3. Złożony wniosek musi być zgodny z:

warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 poz. 1570 i Dz. U. z 2016 poz. 1390),

oceną wstępną (załącznik nr 1 do ogłoszenia),

warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 (załącznik nr 2 do ogłoszenia),

oceną zgodności z LSR (załącznik nr 3 do ogłoszenia),

kryteriami wyboru projektów oraz uzyskać minimalną liczbę punktów tj. 50 (załącznik nr 4 do ogłoszenia).

 1. Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników (załącznik nr 5 do ogłoszenia).

 

Informacja o załącznikach

Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku,

Do wniosku zaleca się przedłożenie uzasadnienia wnioskodawcy do poszczególnych kryteriów wyboru operacji (załącznik nr 6 do ogłoszenia),

Do wniosku należy przedłożyć wszystkie załączniki potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru projektów np. zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami wystawione przez: Urząd Gminy/Miasta w zakresie podatku od nieruchomości, Urząd Skarbowy, ZUS, zaświadczenie za udział w doradztwie/szkoleniu wystawione przez biuro LGD i inne.

Miejsce udostępniania dokumentów

 • Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ślężanie,
 • formularz wniosku o przyznanie pomocy,
 • formularz wniosku o płatność,
 • formularz umowy o przyznaniu pomocy,

dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” – www.slezanie.eu oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl

Limit środków w ramach naboru – 680 000,00zł

Miejsce, termin i tryb udzielanego doradztwa wnioskodawcom

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” w zakresie opracowywania wniosków wraz z załącznikami, osobiście w siedzibie Biura LGD Ślężanie (ul. Kościuszki 7/9, 55-050 Sobótka), w godzinach pracy biura, tj. w dni robocze od 7:00 do 15:00, po wcześniejszym umówieniu się. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.

Ogłoszenie o naborze wniosków:

Wykaz załączników do ogłoszenia:

1. Załącznik nr 1 do ogłoszenia:

zalacznik-nr-1-do-ogloszenia-karta-wstepnej-weryfikacji-rdg

2. Załącznik nr 2 do ogłoszenia:

zalacznik-nr-2-do-ogloszenia-karta-zgodnosci-z-wpp-rdg

3. Załącznik nr 3 do ogłoszenia

zalacznik-nr-3-do-ogloszenia-karta-oceny-zgodnosci-z-lsr-rdg

4. Załącznik nr 4 do ogłoszenia

zalacznik-nr-4-do-ogloszenia-kryteria-wyboru-rdg

KARTA OCENY wg Kryteriów RDG

5. Załącznik nr 5 do ogłoszenia

zalacznik-nr-5-do-ogloszenia-plan-realizacji-rdg

6. Załącznik nr 6 do ogłoszenia

zalacznik-nr-6-do-ogloszenia-spelnienie-kryteriow-rdg

Załączniki łącznie:

Wykaz-załączników-do-ogłoszenia-1

Dokumenty do wypełnienia przez wnioskodawców:

GENERATOR WNIOSKÓW:

https://wopp-19-2-inne.arimr.gov.pl/login/

 

1.Wniosek o Przyznanie Pomocy.

wopp_19-2__i_2z

2.Instrukcja wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy.

iw_wopp_2aa_z_poprawiona_mz_23_11_16

3.Biznesplan w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

bp_i_2z

4.Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu.

ip_bp_1z

5.Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa.

oswiadczenie_o_wielkosci_przedsiebiorstwa

6.Zasady wypełniania oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa.

zasady_wypelniania_oswiadczenia_o_wielkosci_przedsiebiorstwa

7.Aktualny formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

aktualny-formularz-informacji-przedstawionych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis

Załączniki łącznie:

dokumenty-do-wypelnienia-przez-wnioskodawce

Pozostałe dokumenty związane z ogłoszeniem:

1.Umowa o przyznanie pomocy na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

umowa_iw

2.Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji.

zal-1_iw

3.Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych.

zal-2_iw

4.Załącznik 3 zasady konkurencyjności wydatków.

zal-3_iw

5.Załącznik 4 wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020.

zal-4_iw

6.Załącznik 5 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych.

zal-5_iw

7.Załącznik 5A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

zal-5-a_iw

8.Wniosek o Płatność na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

wop_19-2_i_w_-2z_iw

9.Instrukcja wypełniania Wniosku o Płatność na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

iwop_19-2_i_w_2z_iw

Załączniki łącznie:

pozostale-dokumenty-wziazane-z-naborem

Załączniki dodatkowe:

1.Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania Ślężanie.

2.Regulamin Rady Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”.

regulamin-rady-lgd-slezanie

3.Statut LGD Ślężanie

statut-lgd-slezanie

4.Procedura wyboru operacji LGD Ślężanie.

procedura-wyboru-operacji-lgd-slezanie

Załączniki łącznie:

zalaczniki-dodatkowe

!!!UWAGA dla wnioskodawców!!!

Zwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z ubieganiem się o pomoc:

 • Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną– w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy prosimy mieć ze sobą upoważnienie do złożenia wniosku.
 • Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.
 • LGD ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów wypełniając karty ocen. Dlatego prosimy zapoznać się z kartami ocen, które stanowią załączniki do ogłoszenia o naborze. LGD nie ma możliwości poproszenia Państwa o uzupełnienie czy przedstawienie dodatkowych dokumentów podczas oceny. Brak dokumentów potrzebnych do weryfikacji może więc spowodować odrzucenie wniosku.
 • Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku.
 • Do wniosku zaleca się przedłożenie uzasadnienia wnioskodawcy do poszczególnych kryteriów wyboru operacji (załącznik nr 6 do ogłoszenia)
 • Do wniosku należy przedłożyć wszystkie załączniki potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru projektów np.  zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami wystawione przez: Urząd Gminy/Miasta w zakresie podatku od nieruchomości, Urząd Skarbowy, ZUS, zaświadczenie za udział w doradztwie/szkoleniu wystawione przez biuro LGD i inne.
 • Wnioski wybrane przez LGD są przekazane do Urzędu Marszałkowskiego. Urząd Marszałkowski  może jednokrotnie poprosić Państwa o uzupełnienie braków w ciągu 7 dni, tj. poprawienie oczywistych omyłek bądź wyjaśnienie wątpliwości. Dlatego tak ważne jest jak najlepsze przygotowanie wniosku i wszystkich załączników.
 • Jeżeli mają Państwo przygotowaną dokumentację zapraszamy do biura LGD w celu sprawdzenia jej poprawności i kompletności. Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.

      europa1                                                     europa2                                             europa3

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Skip to content