Na podstawie § 11 Regulaminu Rady zwołujemy posiedzenie Rady na dzień 08.05.2017r. na godz. 09.30. Posiedzenie odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tuszynie, Tuszyn 47 (gmina Dzierżoniów).

Program posiedzenia Rady:
1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia oraz zdolności po podejmowania uchwał.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Sporządzenie rejestru interesów.
6. Podpisanie deklaracji bezstronności.
7. Ponowne rozpatrzenie protestów dotyczących oceny wniosków nr 05/PDG/1/2016 i 15/PDG/1/2016, złożonych w ramach naboru Nr 1/2016 – Podejmowanie działalności gospodarczej.
8. Podjęcie Uchwał w sprawie rozpatrzenia protestów.
9. Przedstawienie listy złożonych wniosków w ramach naboru Nr 3/2017.
10. Przedstawienie przez pracownika biura LGD wyników oceny wstępnej i oceny zgodności z PROW 2014-2020.
11. Omówienie złożonych wniosków w ramach naboru Nr 3/2017.
12. Ocena poszczególnych wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR” (9 wniosków)
Podjęcie uchwał zbiorczych w stosunku do każdego wniosku z osobna w sprawie:
• zgodności wniosków z kartą oceny wstępnej,
• zgodności z LSR (zgodność z PROW oraz z celami i wskaźnikami zawartymi w LSR),
• zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru,
• wyboru do finansowania.
13. Zatwierdzenie list operacji.
14. Wolne głosy, wnioski, zapytania.
15. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Rady – 08.05.2017r. godz. 09.30
Skip to content