Lokalna Strategia Rozwoju dla LGD „Ślężanie” powstawać będzie zgodnie ze standardami procesu planowania strategicznego, czyli od etapu diagnozy poprzez analizę SWOT, uzgodnienie celów, działań i oczekiwanych rezultatów poprzez spotkania warsztatowe.

Opis procesu przygotowania LSR

Lokalna Strategia Rozwoju dla LGD „Ślężanie” powstawać będzie zgodnie ze standardami procesu planowania strategicznego, czyli od etapu diagnozy poprzez analizę SWOT, uzgodnienie celów, działań i oczekiwanych rezultatów poprzez spotkania warsztatowe.Proces tworzenia LSR będzie ukierunkowany na zagadnienia dotyczące głównych cech podejścia LEADER, w szczególności na zagadnienia określone w §3 ust. 2 pkt 4) rozporządzenia, między innymi:
• innowacyjność,
• cyfryzację,
• środowisko i klimat,
• zmiany demograficzne [Opis zmian demograficznych z uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludnienia],
• partnerstwo w realizacji LSR [Opis partnerstwa w realizacji LSR, w szczególności poprzez wspólną realizację przedsięwzięć i projektów].
Prace nad dokumentem prowadzone będą metodą uspołecznioną przy udziale przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, biznesu, mieszkańców.
Grupa zaangażowana w proces tworzenia strategii zostanie wyłoniona na podstawie pełnej analizy lokalnych i regionalnych aktorów istotnych z punktu widzenia interesów społeczności lokalnych oraz opiniotwórczych środowisk. Udział lokalnej społeczności w przygotowaniu LSR w procesie konsultacji społecznych obejmował będzie zorganizowanie 8 spotkań, po jednym na obszarze każdej z gmin planowanej do objęcia LSR. Spotkania te poświęcone będą w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR.
Poszczególne etapy tworzenia LSR: 1. Przygotowanie procesu
2. Opracowanie dokumentu strategii • Warsztaty w grupach roboczych (8 spotkań)
– Diagnoza obszaru LGD
– Identyfikacja problemów
– Analiza SWOT
– Wizja, cele, misja LGD
– Cele, działania
Konsultacje poszczególnych zagadnień tworzonego LSR prowadzone będą wśród mieszkańców przez biuro LGD w zróżnicowany sposób. Poprzez stronę internetową – zamieszczenie informacji na bieżąco, rozsyłanie i przyjmowanie uwag poprzez e-maila, bezpośrednio w biurze LGD oraz w trakcie przeprowadzanych spotkań konsultacyjnych w terenie. Każdorazowo LGD informowało będzie o współfinansowaniu LSR, w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 3. Zakończenie procesu
Proces tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju będzie finansowany ze środków własnych oraz współfinansowany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Uczestnicy spotkań informowani będą o współfinansowaniu w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,
Wszyscy uczestnicy spotkań otrzymają informację jak i wszystkie materiały, prezentacje opatrzone będą informacją o finansowaniu i o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

Harmonogram
                                                           
Lp. 3.1 Nazwa gminy 3.2 Miejscowość***   3.3 Planowany termin spotkania 3.4 Spotkanie odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
[TAK / NIE]
1. Dzierżoniów Mościsko 16.02.2023r. TAK
2. Łagiewniki Łagiewniki 17.02.2023r. TAK
3. Niemcza Niemcza 16.02.2023r. TAK
4. Piława Górna Piława Górna 16.02.2023r. TAK
5. Marcinowice  Marcinowice 15.02.2023r. TAK
6. Jordanów Śląski Jordanów Śląski 17.02.2023r. TAK
7. Mietków Mietków 15.02.2023r. TAK
8. Sobótka Sobótka 15.02.2023r. TAK
       
Skip to content