Informujemy, iż posiedzenie Rady odbędzie się dnia 24.04.2018 r. o godz. 09.30.  w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tuszynie, Tuszyn 47 (gmina Dzierżoniów).

Program posiedzenia Rady:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia oraz zdolności po podejmowania uchwał.
 3. Wybór komisji skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 5. Sporządzenie rejestru interesów.
 6. Podpisanie deklaracji bezstronności.
 7. Przedstawienie listy złożonych wniosków.
 8. Przedstawienie przez pracownika biura LGD wyników oceny wstępnej i oceny zgodności z PROW 2014-2020.
 9. Omówienie złożonych wniosków w ramach naboru Nr 7/2018.
 10. Ocena poszczególnych wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR – procedura konkursowa” (1 wniosek)

Podjęcie uchwały zbiorczej w stosunku do wniosku w sprawie:

 • zgodności wniosków z kartą oceny wstępnej,
 • zgodności z LSR (zgodność z PROW oraz z celami i wskaźnikami zawartymi w LSR),
 • zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru,
 • wyboru do finansowania.

11. Omówienie złożonych wniosków w ramach naboru Nr 1/2018/G.

12. Ocena poszczególnych wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w

ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury

turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR – procedura grantowa” (24 wnioski)

Podjęcie uchwał zbiorczych w stosunku do każdego wniosku z osobna w sprawie:

 • zgodności wniosków z kartą oceny wstępnej,
 • zgodności z LSR (zgodność z PROW oraz z celami i wskaźnikami zawartymi w LSR),
 • zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru,
 • wyboru do finansowania.

13. Zatwierdzenie list operacji.

14. Wolne głosy, wnioski, zapytania.

15. Zamknięcie posiedzenia

 

Zaproszenie na posiedzenie Rady LGD Ślężanie
Skip to content