Członkowie Rady

Stowarzyszenia Ślężanie –   Lokalna Grupa Działania”

 

 

Na podstawie § 11 Regulaminu Rady zwołuję posiedzenie Rady na dzień 25.11.2019r. na godz. 09.30. Posiedzenie odbędzie się w Ślężańskim Ośrodku Kultury, ul. Fryderyka Chopina 25, 55-050 Sobótka47 (gmina Sobótka).

 

Program posiedzenia Rady:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia oraz zdolności po podejmowania uchwał.
 3. Wybór komisji skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 5. Sporządzenie rejestru interesów.
 6. Podpisanie deklaracji bezstronności.
 7. Przedstawienie listy złożonych wniosków.
 8. Przedstawienie przez pracownika biura LGD wyników oceny wstępnej i oceny zgodności z PROW 2014-2020.
 9. Omówienie złożonych wniosków w ramach naboru Nr 07/2019/G.
 10. Ocena poszczególnych wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR – procedura grantowa” (29 wniosków)

Podjęcie uchwały zbiorczej w stosunku do wniosku w sprawie:

 • zgodności wniosków z kartą oceny wstępnej,
 • zgodności z LSR (zgodność z PROW oraz z celami i wskaźnikami zawartymi w LSR),
 • zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru,
 • wyboru do finansowania.
 1. Zatwierdzenie list operacji.
 2. Wolne głosy, wnioski, zapytania.
 3. Zamknięcie posiedzenia.

 

Zaproszenie na posiedzenie Rady LGD Ślężanie
Skip to content