Szanowni Państwo,

Zarząd LGD Ślężanie, przedłuża termin składania aplikacji na stanowisko do 29 maja 2024 do godz. 12.00.

Specjalista do spraw koordynowania projektów.

Oferowane zatrudnienie możliwe już od 1 czerwca 2024 r. Miejsce pracy Biuro LGD „Ślężanie” w Sobótce. Umowa na okres próbny.

Oferowane stanowisko daje możliwość rozwoju zawodowego, duży kontakt z ludźmi, udział w wielu szkoleniach zawodowych, współpracę z samorządami i ich jednostkami, sektorem NGO, przedsiębiorcami, mieszkańcami obszaru.

Do obowiązków pracownika na oferowanym stanowisku należeć będzie:

 • Prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia;
 • Prowadzenie sekretariatu Biura, korespondencji i archiwum;
 • Obsługa związana z naborami wniosków składanych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Ślężanie (konkursowych i grantowych) od ich ogłoszenia poprzez prowadzenie szkoleń, doradztwa dla potencjalnych beneficjentów;
 • Organizację pracy Rady Stowarzyszenia oceniającej projekty i jej obsługa;
 • Monitorowanie podpisywania umów pomiędzy Zarządem Województwa, a beneficjentami oraz ich realizacji;
 • Obsługa techniczna Walnego Zebrania Członków;
 • Doradztwo unijne dla mieszkańców z terenu Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach LSR;
 • Sprawowanie pieczy nad sprzętem biurowym oraz zlecenie przeprowadzenia jego konserwacji i napraw;
 • Ankietyzacja Beneficjentów oraz uczestników szkoleń i indywidualnych spotkań;
 • Przeprowadzanie konsultacji społecznych;
 • Przygotowywanie sprawozdań, wniosków o płatność;
 • Poszukiwanie środków na funkcjonowanie i realizację projektów zgodnych z celami statutowymi LGD;
 • prowadzenie monitoringu w zakresie nowych przepisów związanych z realizacją i oceną projektów;
 • Realizację zadań w zakresie animacji lokalnej i współpracy, w tym przygotowanie udziału LGD w targach, konferencjach szkoleniach, imprezach społeczno-kulturalnych i innych;
 • Bieżąca aktualizacja strony internetowej LGD;
 • Koordynowanie projektów współpracy;
 • Realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura.

 

Wymagania konieczne:

– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

– wykształcenie: co najmniej średnie, preferowane wyższe;

– Biegła znajomość języka polskiego;

– niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;

– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

– doświadczenie zawodowe: minimum roczny staż pracy na podobnym stanowisku;

– biegła znajomość obsługi komputera (MS Office, programy graficzne, Excel);

– Znajomość  specyfiki  sektora NGO wynikającej  z przepisów  ustawy o stowarzyszeniach,  o  pożytku publicznym i wolontariacie w tym lokalnych grup działania;

– Ogólna wiedza na temat środków pomocowych,  znajomość zagadnień związanych z pisaniem wniosków o dofinansowanie;

– Miejsce zamieszkania na obszarze LGD Ślężanie;

– Znajomość przepisów prawa związanych  z polityką rolną:

ustawa o RLKS –ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. z 2015 r. 378 oraz z 2017 r. poz. 5 i 1475);

ustawa w zakresie polityki rolnej – ustawa z dnia 22 lutego 2023r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 (Dz.U. 2023 poz. 332);

rozporządzenie 2021/1060 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20211060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej;

rozporządzenie 2021/2115 – Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiające przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylające rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013;

Ustawa PS WPR – ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027;

Wytyczne podstawowe –z dnia 14 sierpnia 2023 r. w zakresie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, wydane na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 Ustawy PS WPR;

Wytyczne szczegółowe wdrażanie LSR – z dnia 28 marca 2024r w zakresie przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS), wydane na podstawie art. 15a Ustawy RLKS;

EFSI – fundusze Unii Europejskiej, w ramach których jest finansowany rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

 

Wymagania pożądane;

– kierunki wykształcenia: ekonomiczny, administracyjny;

– doświadczenie lub umiejętności w zakresie: pisania wniosków projektowych, zarządzania projektami, tworzenia biznesplanów;

– Prawo jazdy kat. B i własny samochód. Możliwość wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych;

– umiejętność interpretacji przepisów prawnych;

– umiejętność pracy w zespole;

– dokładność,  systematyczność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, sumienność, terminowość,

– podstawowa wiedza z zakresu monitoringu i ewaluacji;

– znajomość  języka obcego w stopniu komunikatywnym;

– znajomość obszaru działania LGD Ślężanie;

– dyspozycyjność i kreatywność.

 

Aplikacje o przystąpieniu do naboru zawierającą: życiorys, list motywacyjny, oświadczenie o spełnieniu wymagań koniecznych do objęcia stanowiska wraz ze zgoda na przetwarzanie danych osobowych należy składać w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Ślężanie”, Sobótka (55-050) ul.Gen.T.Kościuszki 7/9, osobiście  lub za pomocą poczty tradycyjnej do dnia 29 maja br. do godziny 12.00.

 

Biuro LGD Ślężanie, pracuje w dni robocze od godz. 7.00 do 15.00

Kontakt; tel. 71 3162171, e-mail; info@slezanie.eu. www.slezanie.eu

 

Po zapoznaniu się z aplikacjami Zarząd zaprosi wybranych kandydatów do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.

 

Zapraszamy do kontaktu i udziału w naborze.

Uwaga!! Praca!!
Skip to content