INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dnia 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).

OGÓLNE REGULACJE

Stowarzyszenie „Ślężanie– Lokalna Grupa Działania” posiada Państwa dane osobowe (Dane), które zostały pozyskane w związku z jednym lub kilkoma z poniższych Zdarzeń (okoliczności):

1. Wyrażenie zgody w określonym zakresie dla Stowarzyszenia,
2. Uczestnictwo i złożenie wniosków w naborach trwających, zakończonych i przyszłych,
3. Uczestnictwo w prowadzonym bezpłatnie doradztwie indywidualnym, telefonicznym i mailowym

Stowarzyszenie będzie przetwarzać Państwa dane osobowe pozyskane w efekcie Zdarzeń, o których mowa w pkt. 1 – 3 w celach niezbędnych do wykonywania obowiązków lub uprawnień Stowarzyszenia, jakie wynikają z treści oświadczeń złożonych przez Państwa w związku ze Zdarzeniami (w tym dla celów archiwizacyjnych, ewaluacyjnych, kontrolnych i statystycznych).

Ponadto Stowarzyszenie może przetwarzać Państwa Dane, w dobrej wierze, w następujących celach, które nie są ściśle związane ze Zdarzeniami opisanymi w pkt. 1 – 3 powyżej (Cele dodatkowe):

1. Przekazywanie informacji na temat działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie,
2. Przekazywanie zaproszeń na wydarzenia z udziałem Stowarzyszenia,
3. Przekazywanie informacji w postaci okresowych i usystematyzowanych zbiorów informacyjnych, promocyjnych, marketingowych, zawierających zróżnicowane informacje,
4. Przekazywanie informacji na temat programów prowadzonych przez Stowarzyszenie, które mogą Państwa zainteresować.

Administratorem Danych jest Stowarzyszenie Ślężanie – Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Sobótce 55-050,  ul.T.Kościuszki 7/9

Stowarzyszenie jest zobowiązane do przekazania danych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, może być również zobowiązane do przekazania danych do organów Unii Europejskiej, co jest związane z realizowanymi przez nas działaniami w ramach PROW 2014-2020.

Będzie się to odbywało zawsze w dobrej wierze, mając na względzie konieczność zapewnienia jak najlepszej ochrony Danych.

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH, UPRAWNIENIA

Zgoda, której Państwo udzielają do przetwarzania Danych w związku z ze Zdarzeniami opisanymi w pkt. 1 – 3, jest dobrowolna i swobodna, i może być cofnięta lub ograniczona, jednak jej istnienie jest konieczne: w zakresie złożonego Stowarzyszeniu oświadczenia (Zdarzenia z pkt. 1), do procedowania przez Stowarzyszenie w ramach programów, które wdraża Stowarzyszenie (Zdarzenia z pkt. 2 i 3).

Zgoda, której Państwo udzielają na przetwarzanie Danych w Celach dodatkowych, jest dobrowolna i swobodna.

Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych w Celach dodatkowych w całości lub w wybranym przez Państwa zakresie w każdym czasie oraz w każdy możliwy do zidentyfikowania
i uchwycenia sposób. W razie jakichkolwiek wątpliwości  odnośnie zakresu oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie Danych w Celach dodatkowych, Stowarzyszenie będzie przyjmowała wykładnię rozszerzającą takie oświadczenie, aby jak najlepiej chronić Państwa interesy oraz Dane.

Mają Państwo również prawo do wglądu w Dane, do żądania ich poprawiania, weryfikacji, przenoszenia, a także prawo do żądania ich usunięcia bez zbędnej zwłoki, co jednak nie wpływa na fakt i zgodność z prawem przetworzenia Danych przed Państwa określoną decyzją.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w osobie Generalnego Inspektora Danych Osobowych (od 25.05.2018: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Kontakt w sprawie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych ze Stowarzyszeniem pod adresem e-mail: ksiegowa@slezanie.eu

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

  1. W zakresie Zdarzeń opisanych w pkt. 1, Dane będą przetwarzane (w tym także dla Celów dodatkowych) przez okres obowiązywania właściwego oświadczenia, a także po ustaniu jego obowiązywania przez czas nie dłuższy niż 8 lat od jego ustania, a jeżeli właściwe oświadczenie miało charakter bezterminowy, to okres 8 lat rozpoczyna swój bieg od dnia, w którym według najlepszej wiedzy i staranności Stowarzyszenia, ustała podstawa i uzasadnienie jego złożenia.
    2. W zakresie Zdarzeń opisanych w pkt. 2, Dane będą przetwarzane (w tym także dla Celów dodatkowych) przez okres trwania właściwego postępowania, a także po jego zakończeniu przez czas nie dłuższy niż 8 lat.
    3. W zakresie Zdarzeń opisanych w pkt. 3, Dane będą przetwarzane (w tym także dla Celów dodatkowych) przez okres trwania właściwego postępowania, a także po jego zakończeniu przez czas nie dłuższy niż 8 lat.

Jeżeli Państwa sytuacja faktyczna wyczerpuje więcej niż jedną z hipotez opisanych w pkt. 1 – 3 powyżej, to Stowarzyszenie będzie przetwarzało Państwa Dane w okresie, który jest najdłuższy.

PRZECHOWYWANIE DANYCH

Państwa Dane, których Stowarzyszenie jest w posiadaniu, będą przechowywane w jej siedzibie, z możliwością wykorzystania wirtualnych i elektronicznych zasobów i źródeł magazynujących.

Państwa Dane będą udostępniane osobom upoważnionym w związku z wykonywaniem przez nie obowiązków służbowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Państwa Dane będziemy także udostępniać odpowiednim instytucją państwowym.

RODO – INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support