INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dnia 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).

OGÓLNE REGULACJE

Stowarzyszenie „Ślężanie– Lokalna Grupa Działania” posiada Państwa dane osobowe (Dane), które zostały pozyskane w związku z jednym lub kilkoma z poniższych Zdarzeń (okoliczności):

1. Wyrażenie zgody w określonym zakresie dla Stowarzyszenia,
2. Uczestnictwo i złożenie wniosków w naborach trwających, zakończonych i przyszłych,
3. Uczestnictwo w prowadzonym bezpłatnie doradztwie indywidualnym, telefonicznym i mailowym

Stowarzyszenie będzie przetwarzać Państwa dane osobowe pozyskane w efekcie Zdarzeń, o których mowa w pkt. 1 – 3 w celach niezbędnych do wykonywania obowiązków lub uprawnień Stowarzyszenia, jakie wynikają z treści oświadczeń złożonych przez Państwa w związku ze Zdarzeniami (w tym dla celów archiwizacyjnych, ewaluacyjnych, kontrolnych i statystycznych).

Ponadto Stowarzyszenie może przetwarzać Państwa Dane, w dobrej wierze, w następujących celach, które nie są ściśle związane ze Zdarzeniami opisanymi w pkt. 1 – 3 powyżej (Cele dodatkowe):

1. Przekazywanie informacji na temat działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie,
2. Przekazywanie zaproszeń na wydarzenia z udziałem Stowarzyszenia,
3. Przekazywanie informacji w postaci okresowych i usystematyzowanych zbiorów informacyjnych, promocyjnych, marketingowych, zawierających zróżnicowane informacje,
4. Przekazywanie informacji na temat programów prowadzonych przez Stowarzyszenie, które mogą Państwa zainteresować.

Administratorem Danych jest Stowarzyszenie Ślężanie – Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Sobótce 55-050,  ul.T.Kościuszki 7/9

Stowarzyszenie jest zobowiązane do przekazania danych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, może być również zobowiązane do przekazania danych do organów Unii Europejskiej, co jest związane z realizowanymi przez nas działaniami w ramach PROW 2014-2020.

Będzie się to odbywało zawsze w dobrej wierze, mając na względzie konieczność zapewnienia jak najlepszej ochrony Danych.

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH, UPRAWNIENIA

Zgoda, której Państwo udzielają do przetwarzania Danych w związku z ze Zdarzeniami opisanymi w pkt. 1 – 3, jest dobrowolna i swobodna, i może być cofnięta lub ograniczona, jednak jej istnienie jest konieczne: w zakresie złożonego Stowarzyszeniu oświadczenia (Zdarzenia z pkt. 1), do procedowania przez Stowarzyszenie w ramach programów, które wdraża Stowarzyszenie (Zdarzenia z pkt. 2 i 3).

Zgoda, której Państwo udzielają na przetwarzanie Danych w Celach dodatkowych, jest dobrowolna i swobodna.

Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych w Celach dodatkowych w całości lub w wybranym przez Państwa zakresie w każdym czasie oraz w każdy możliwy do zidentyfikowania
i uchwycenia sposób. W razie jakichkolwiek wątpliwości  odnośnie zakresu oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie Danych w Celach dodatkowych, Stowarzyszenie będzie przyjmowała wykładnię rozszerzającą takie oświadczenie, aby jak najlepiej chronić Państwa interesy oraz Dane.

Mają Państwo również prawo do wglądu w Dane, do żądania ich poprawiania, weryfikacji, przenoszenia, a także prawo do żądania ich usunięcia bez zbędnej zwłoki, co jednak nie wpływa na fakt i zgodność z prawem przetworzenia Danych przed Państwa określoną decyzją.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w osobie Generalnego Inspektora Danych Osobowych (od 25.05.2018: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Kontakt w sprawie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych ze Stowarzyszeniem pod adresem e-mail: info@slezanie.eu

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

  1. W zakresie Zdarzeń opisanych w pkt. 1, Dane będą przetwarzane (w tym także dla Celów dodatkowych) przez okres obowiązywania właściwego oświadczenia, a także po ustaniu jego obowiązywania przez czas nie dłuższy niż 8 lat od jego ustania, a jeżeli właściwe oświadczenie miało charakter bezterminowy, to okres 8 lat rozpoczyna swój bieg od dnia, w którym według najlepszej wiedzy i staranności Stowarzyszenia, ustała podstawa i uzasadnienie jego złożenia.
    2. W zakresie Zdarzeń opisanych w pkt. 2, Dane będą przetwarzane (w tym także dla Celów dodatkowych) przez okres trwania właściwego postępowania, a także po jego zakończeniu przez czas nie dłuższy niż 8 lat.
    3. W zakresie Zdarzeń opisanych w pkt. 3, Dane będą przetwarzane (w tym także dla Celów dodatkowych) przez okres trwania właściwego postępowania, a także po jego zakończeniu przez czas nie dłuższy niż 8 lat.

Jeżeli Państwa sytuacja faktyczna wyczerpuje więcej niż jedną z hipotez opisanych w pkt. 1 – 3 powyżej, to Stowarzyszenie będzie przetwarzało Państwa Dane w okresie, który jest najdłuższy.

PRZECHOWYWANIE DANYCH

Państwa Dane, których Stowarzyszenie jest w posiadaniu, będą przechowywane w jej siedzibie, z możliwością wykorzystania wirtualnych i elektronicznych zasobów i źródeł magazynujących.

Państwa Dane będą udostępniane osobom upoważnionym w związku z wykonywaniem przez nie obowiązków służbowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Państwa Dane będziemy także udostępniać odpowiednim instytucją państwowym.

RODO – INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Skip to content