Opublikowano: 28 kwietnia 2017

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 4/2017

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” działająca na terenie gmin: Dzierżoniów, Jordanów Śląski, Łagiewniki,  Marcinowice, Mietków,  Niemcza,  Piława Górna, Sobótka ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zakres tematyczny naboru

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez podejmowanie działalności gospodarczej (w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.)

Termin składania wniosków

od 15 maja 2017r. do 05 czerwca 2017r. do godziny 12:00

Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”, ul. Kościuszki 7/9, 55-050 Sobótka

Tryb składania wniosków

 • Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio w biurze LGD, przy czym bezpośrednio oznacza: osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 • W dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15:00, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 05.06.2017 do godz. 12:00.
 • Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnianym przez LGD należy składać wraz z wymaganymi załącznikami w następującej formie:
 1. w dwóch egzemplarzach papierowych, podpisany przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pełnomocnika.
 2. na płycie CD wraz z załącznikami (prosimy o nagranie na płycie CD wszystkich załączników, które posiadają Państwo w wersji elektronicznej).

Forma wsparcia – premia

Wysokość premii – 60 000,00zł

Intensywność pomocy – 100%

Uprawnieni wnioskodawcy

Osoby fizyczne będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze wiejskim objętym LSR LGD Ślężanie.

Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru

 1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność z zakresem tematycznym – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez podejmowanie działalności gospodarczej.
 3. Złożony wniosek musi być zgodny z:
 • warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 poz. 1570 i Dz. U. z 2016 poz. 1390),
 • oceną wstępną (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
 • warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 (załącznik nr 2 do ogłoszenia),
 • oceną zgodności z LSR (załącznik nr 3 do ogłoszenia),
 • kryteriami wyboru projektów oraz uzyskać minimalną liczbę punktów tj. 50 (załącznik nr 4 do ogłoszenia).
 1. Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników (załącznik nr 5 do ogłoszenia).

Informacja o załącznikach

 • Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku,
 • Do wniosku zaleca się przedłożenie uzasadnienia wnioskodawcy do poszczególnych kryteriów wyboru operacji (załącznik nr 6 do ogłoszenia),
 • Do wniosku należy przedłożyć wszystkie załączniki potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru projektów np. oświadczenie o rozliczaniu na terenie LSR podatku dochodowego (PIT), dokumenty potwierdzające wiedzę/doświadczenie wnioskodawcy, zaświadczenie za udział w doradztwie/szkoleniu wystawione przez biuro LGD i inne.

Miejsce udostępniania dokumentów

 • Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ślężanie,
 • formularz wniosku o przyznanie pomocy,
 • formularz wniosku o płatność,
 • formularz umowy o przyznaniu pomocy,

dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” – www.slezanie.eu oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl

Limit środków w ramach naboru –  1 560 000,00 zł

Miejsce, termin i tryb udzielanego doradztwa wnioskodawcom

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” w zakresie opracowywania wniosków wraz z załącznikami, osobiście w siedzibie Biura LGD Ślężanie (ul. Kościuszki 7/9, 55-050 Sobótka), w godzinach pracy biura, tj. w dni robocze od 7:00 do 15:00, po wcześniejszym umówieniu się. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.

Ogłoszenie o naborze wniosków:

Wykaz załączników do ogłoszenia:

 1. Załącznik nr 1 do ogłoszenia:

zalacznik-nr-1-do-ogloszenia-karta-wstepnej-weryfikacji-pdg

 1. Załącznik nr 2 do ogłoszenia:

zalacznik-nr-2-do-ogloszenia-karta-zgodnosci-z-wpp-pdg

 1. Załącznik nr 3 do ogłoszenia

zalacznik-nr-3-do-ogloszenia-karta-oceny-zgodnosci-z-lsr-pdg

 1. Załącznik nr 4 do ogłoszenia

zalacznik-nr-4-do-ogloszenia-kryteria-wyboru-pdg

KARTA OCENY wg Kryteriów PDG

 1. Załącznik nr 5 do ogłoszenia

Załącznik-nr-5-do-ogłoszenia.-Plan-realizacji-PDG

 1. Załącznik nr 6 do ogłoszenia

Załącznik-nr-6-do-ogłoszenia.-Spełnienie-kryteriów-PDG

Dokumenty do wypełnienia przez wnioskodawców:

 1. Wniosek o Przyznanie Pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

wopp_19-2_p_2z_p_aa

 1. Instrukcja wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

iw_wopp_19-2_p_2-z_p

 1. Biznesplan w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

bp_p_2z

4. Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4

Kopia BP_premie_a

5. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu.

IPbiznesplan_06022017

Pozostałe dokumenty związane z naborem:

 1. Umowa o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

umowa_p

 1. Załącznik nr 2 do umowy o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

zal_2_p

 1. Wniosek o Płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

wop_19_2_p_2z_p

 1. Instrukcja wypełniania Wniosku o Płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

iw_wop_19_2_p_2z_p

5.Załącznik nr 2 do wniosku o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

zalacznik_nr_2_wykaz_faktur_lub_dokumentow_p

 

Załączniki dodatkowe:

 1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania Ślężanie.

lokalna-strategia-rozwoju-2014-2020-lgd-lgd-slezanie

 1. Regulamin Rady Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”.

regulamin-rady-lgd-slezanie

 1. Statut LGD Ślężanie

statut-lgd-slezanie

 1. Procedura wyboru operacji LGD Ślężanie.

procedura-wyboru-operacji-lgd-slezanie

5. Druk formularza de  minimis

formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_(obowiazuje_od_dnia_15112014)

6. Druk oświadczenia o rozliczeniu  podatku dochodowego.

Oświadczenie o rozliczaniu podatku

7. Wzór wniosku o nadanie nr producenta (dla potencjalnego beneficjenta)/0 wpis do ewidencji producentów – do złożenia we właściwym Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wniosek_o_wpis_do_ewidencji_producentow-1

8. Link do wyszukiwarki KW – Elektroniczna Księga Wieczysta

https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl

 

 

!!!UWAGA dla wnioskodawców!!!

Zwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z ubieganiem się o pomoc:

 • Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną – w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy prosimy mieć ze sobą upoważnienie do złożenia wniosku.
 • Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.
 • LGD ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów wypełniając karty ocen. Dlatego prosimy zapoznać się z kartami ocen, które stanowią załączniki do ogłoszenia o naborze. LGD nie ma możliwości poproszenia Państwa o uzupełnienie czy przedstawienie dodatkowych dokumentów podczas oceny. Brak dokumentów potrzebnych do weryfikacji może więc spowodować odrzucenie wniosku.
 • Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku.
 • Do wniosku zaleca się przedłożenie uzasadnienia wnioskodawcy do poszczególnych kryteriów wyboru operacji (załącznik nr 6 do ogłoszenia)
 • Do wniosku należy przedłożyć wszystkie załączniki potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru projektów np.  oświadczenie o rozliczaniu na terenie LSR podatku dochodowego (PIT), dokumenty potwierdzające wiedzę/doświadczenie wnioskodawcy, zaświadczenie za udział w doradztwie/szkoleniu wystawione przez biuro LGD i inne.
 • Wnioski wybrane przez LGD są przekazane do Urzędu Marszałkowskiego.

Urząd Marszałkowski  może jednokrotnie poprosić Państwa o uzupełnienie braków w ciągu 7 dni, tj. poprawienie oczywistych omyłek bądź wyjaśnienie wątpliwości.

Dlatego tak ważne jest jak najlepsze przygotowanie wniosku i wszystkich załączników.

 • Jeżeli mają Państwo przygotowaną dokumentację zapraszamy do biura LGD w celu sprawdzenia jej poprawności i kompletności.
 • Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie.
 • Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.

 

europa1                                                     europa2                                             europa3

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Skip to content