Opublikowano: 02 marca 2017

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2017

 

Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna na obszarze LSR

Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” działająca na terenie gmin: Dzierżoniów, Jordanów Śląski, Łagiewniki,  Marcinowice, Mietków,  Niemcza,  Piława Górna, Sobótka ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zakres tematyczny naboru

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.)

Przedsięwzięcie: 2.1.1 Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR.

Termin składania wniosków

od 16 marca 2017r. do 14 kwietnia 2017r. do godziny 10:00

Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”, ul. Kościuszki 7/9, 55-050 Sobótka

Tryb składania wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio w biurze LGD, przy czym bezpośrednio oznacza: osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

W dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15:00, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 14.04.2017 do godz. 10:00.

Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnianym przez LGD należy składać wraz z wymaganymi załącznikami:

 1.   w 2 egzemplarzach papierowych, podpisany przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pełnomocnika
 2.   na płycie CD wraz z załącznikami (prosimy o nagranie na płycie CD wszystkich załączników, które posiadają Państwo w wersji elektronicznej).

Forma wsparcia – refundacja

Intensywność pomocy

 • 63,63% – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych,
 • max. 90% – w przypadku organizacji pozarządowych.

Uprawnieni wnioskodawcy

 • Gmina jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju, w ramach której zamierza realizować operację,
 • Osoba prawna, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju.

Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru

1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

2. Zgodność z zakresem tematycznym – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Przedsięwzięcie: 2.1.1 Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR.

3. Złożony wniosek musi być zgodny z:

 • warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 poz. 1570 i Dz. U. z 2016 poz. 1390),
 • oceną wstępną (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
 • warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 (załącznik nr 2 do ogłoszenia),
 • oceną zgodności z LSR (załącznik nr 3 do ogłoszenia),
 • kryteriami wyboru projektów oraz uzyskać minimalną liczbę punktów tj. 50 (załącznik nr 4 do ogłoszenia).

4.Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników (załącznik nr 5 do ogłoszenia).

Informacja o załącznikach

 • Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku,
 • Do wniosku zaleca się przedłożenie uzasadnienia wnioskodawcy do poszczególnych kryteriów wyboru operacji (załącznik nr 6 do ogłoszenia),
 • Do wniosku należy przedłożyć wszystkie załączniki potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru projektów np. lista obecności z danymi kontaktowymi mieszkańców, którzy wzięli udział w spotkaniu oraz zestawienie zebranych uwag wraz z odpowiedziami Wnioskodawcy  i inne.

Miejsce udostępniania dokumentów

 • Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ślężanie,
 • formularz wniosku o przyznanie pomocy,
 • formularz wniosku o płatność,
 • formularz umowy o przyznaniu pomocy,

dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” – www.slezanie.eu oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl

Limit środków w ramach naboru –  2 000 000,00zł

Miejsce, termin i tryb udzielanego doradztwa wnioskodawcom

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” w zakresie opracowywania wniosków wraz z załącznikami, osobiście w siedzibie Biura LGD Ślężanie (ul. Kościuszki 7/9, 55-050 Sobótka), w godzinach pracy biura, tj. w dni robocze od 7:00 do 15:00, po wcześniejszym umówieniu się. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.

UWAGA – kolejność złożenia wniosków może mieć znacznie:

 1. W przypadku gdy w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru co najmniej 2 operacje uzyskały  równą ilość punktów, o miejscu na liście rankingowej stanowi data oraz godzina złożenia wniosku.
 2. Wyższą pozycję na liście otrzymują wnioski złożone wcześniej ze względu na datę oraz godzinę złożenia wniosku w danym dniu.
 3. Dotyczy operacji, które osiągnęły minimalną ilość punktów wynoszącą 50pkt.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków 3.2017

Wykaz załączników do ogłoszenia:

1.Załącznik nr 1 do ogłoszenia: Karta oceny wstępnej.

Załącznik nr 1 do ogłoszenia. Karta wstępnej weryfikacji ITiR

2.Załącznik nr 2 do ogłoszenia: Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Załącznik nr 2 do ogłoszenia. Karta zgodności z WPP ITiR

3.Załącznik nr 3 do ogłoszenia: Karta oceny zgodności z LSR.

Załącznik nr 3 do ogłoszenia. Karta oceny zgodności z LSR ITiR

4. Załącznik nr 4 do ogłoszenia: Kryteria wyboru projektów.

Załącznik-nr-4-do-ogłoszenia.-Kryteria-wyboru-operacji-ITiR.

KARTA-OCENY-wg-Kryteriów-ITiR.

5. Załącznik nr 5 do ogłoszenia: Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Załącznik nr 5 do ogłoszenia. Plan realizacji ITiR

6. Załącznik nr 6 do ogłoszenia: Uzasadnienie wnioskodawcy do poszczególnych kryteriów wyboru operacji.

Załącznik-nr-6-do-ogłoszenia.-Spełnienie-kryteriów-ITiR

Wizualizacja

Wytyczne

Ślężysławy do wytycznych

 

Dokumenty do wypełnienia przez wnioskodawców:

1.Wniosek o Przyznanie Pomocy.

WoPP_19_2__I_2z__1_

2.Instrukcja wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy.

IW_WoPP_2_Z_POPRAWIONA_MJ_27_11.16

 

Pozostałe dokumenty związane z ogłoszeniem:

1.Umowa o przyznanie pomocy na operacje w zakresie budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

umowa_w4

2.Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji.

zalacznik_1_w4

3.Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych.

zalacznik_2_w4

4.Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych

zalacznik_3_w4

5. Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.)

zalacznik_3a_w4

8.Wniosek o płatność na operacje w zakresie budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

WoP_19_2_I_W__2z_IW

9.Instrukcja wypełniania Wniosku o Płatność na operacje w zakresie  budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

IWoP_19_2_I_W_2z_aktualizacja__24_02_17_MZd_

 

Załączniki dodatkowe:

1.Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania Ślężanie.

lokalna-strategia-rozwoju-2014-2020-lgd-lgd-slezanie

2.Regulamin Rady Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”.

regulamin-rady-lgd-slezanie

3.Statut LGD Ślężanie

statut-lgd-slezanie

4.Procedura wyboru operacji LGD Ślężanie.

procedura-wyboru-operacji-lgd-slezanie

 

 

 

UWAGA dla wnioskodawców.

Zwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z ubieganiem się o pomoc:

 • Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście albo pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną – w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy prosimy mieć ze sobą upoważnienie do złożenia wniosku.
 • Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.
 • LGD ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów wypełniając karty ocen. Dlatego prosimy zapoznać się z kartami ocen, które stanowią załączniki do ogłoszenia o naborze. LGD nie ma możliwości poproszenia Państwa o uzupełnienie czy przedstawienie dodatkowych dokumentów podczas oceny. Brak dokumentów potrzebnych do weryfikacji może więc spowodować odrzucenie wniosku.
 • Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku.
 • Do wniosku zaleca się przedłożenie uzasadnienia wnioskodawcy do poszczególnych kryteriów wyboru operacji (załącznik nr 6 do ogłoszenia).
 • Do wniosku należy przedłożyć wszystkie załączniki potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru projektów np. uzasadnienie przyjętych rozwiązań innowacyjnych, zaświadczenie za udział w szkoleniu wystawione przez biuro LGD i inne.
 • Kolejność złożenia wniosków może mieć znacznie:

W przypadku gdy w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru co najmniej 2 operacje uzyskały  równą ilość punktów, o miejscu na liście rankingowej stanowi data oraz godzina złożenia wniosku.

Wyższą pozycję na liście otrzymują wnioski złożone wcześniej ze względu na datę oraz godzinę złożenia wniosku w danym dniu.

Dotyczy operacji, które osiągnęły minimalną ilość punktów wynoszącą 50pkt.

 • Wnioski wybrane przez LGD są przekazane do Urzędu Marszałkowskiego. Urząd Marszałkowski  może jednokrotnie poprosić Państwa o uzupełnienie braków w ciągu 7 dni, tj. poprawienie oczywistych omyłek bądź wyjaśnienie wątpliwości. Dlatego tak ważne jest jak najlepsze przygotowanie wniosku i wszystkich załączników.
 • Jeżeli mają Państwo przygotowaną dokumentację zapraszamy do biura LGD w celu sprawdzenia jej poprawności i kompletności.
 • Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.
Skip to content