Informujemy, iż na podstawie § 11 Regulaminu Rady zwołujemy posiedzenie Rady

na dzień 06.02.2017r. na godz. 09.30.

Posiedzenie odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tuszynie, Tuszyn 47 (gmina Dzierżoniów).

 

Program posiedzenia Rady:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia oraz zdolności po podejmowania uchwał.
 3. Wybór komisji skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 5. Sporządzenie rejestru interesów.
 6. Podpisanie deklaracji bezstronności.
 7. Przedstawienie listy złożonych wniosków.
 8. Przedstawienie przez pracownika biura LGD wyników oceny wstępnej i oceny zgodności z PROW 2014-2020.
 9. Omówienie złożonych wniosków w ramach naboru Nr 2/2016.
 10. Ocena poszczególnych wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „Rozwój działalności gospodarczej” (6 wniosków)
 • Podjęcie uchwał w sprawie zgodności wniosków z kartą oceny wstępnej,
 • Podjęcie uchwał w sprawie zgodności z LSR (zgodność z PROW oraz z celami i wskaźnikami zawartymi w LSR),
 • Podjęcie uchwał w sprawie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
 1. Zatwierdzenie list operacji.
 2. Wolne głosy, wnioski, zapytania.
 3. Zamknięcie posiedzenia
Posiedzenie Rady LGD Ślężanie – 06.02.2017r. godz. 09.30
Skip to content