Polityka prywatności

1.

Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Ślężanie-Lokalna Grupa Działania” z siedzibą w Sobótce ul.T.Kościuszki 7/9 wpisaną do rejestru stowarzyszeń  Krajowego

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000252661, REGON:020304517, NIP: 8961414681

2.

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

3.

Stowarzyszenie „Ślężanie-Lokalna Grupa Działania”  traktuje prywatność i bezpieczeństwo danych z najwyższym priorytetem w związku z czym wdrożył odpowiednie, zgodne z wymogami prawa środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

4.

Dane osobowe przetwarzane są :

– zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

– w zakresie i celu niezbędnym do przekazania informacji bieżących dot. funkcjonowania i działań podejmowanych przez Stowarzyszenie „Ślężanie-Lokalna Grupa Działania”

– zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

5.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

  1. dostępu do danych,
  2. sprostowania (poprawiania danych),
  3. usunięcia danych
  4. ograniczenia przetwarzania danych,
  5. przenoszenia danych
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli użytkownik uważa, że przetwarzamy jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub innego właściwego organu nadzorczego;
  7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie jego zgody; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6.

W sprawach dotyczących powyższego punktu, prosimy o kontakt z Biurem Stowarzyszenia „Ślężanie-Lokalna Grupa Działania” (tel. 71 31 62 171, e-mail: info@slezanie.eu)

7.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Stowarzyszeniu „Ślężanie-Lokalna Grupa Działania” jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: ksiegowa@slezanie.eu

8.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji powiadomień, bądź do czasu

wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

9.

Administrator Danych osobowych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych po zakończeniu realizacji zamówienia lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują do retencji danych.

10.

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź

wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

11.

Administrator Danych Osobowych nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

12.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora oraz podmiotom współpracującym, które świadczą usługi dla Administratora

Podmioty te zostały przez Administratora szczegółowo sprawdzone pod kątem bezpieczeństwa oraz dostosowania się do RODO, a usługi dla Administratora są świadczone na podstawie podpisanej przez obie strony Umowy o Powierzeniu Danych Osobowych

13.

Administrator Danych Osobowych ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom  upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

 

Polityka prywatności
Skip to content