Opublikowano: 21 grudnia 2023

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 19/2023/G-SV

 – nabór uzupełniający do naboru nr 18/2023/G-SV

GRANTY

„Przygotowanie operacji polegających na opracowaniu koncepcji Smart Villages”

Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” działająca na terenie gmin: Dzierżoniów, Jordanów Śląski, Łagiewniki, Marcinowice, Mietków, Niemcza, Piława Górna, Sobótka ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zakres tematyczny naboru:

 Oddolne i lokalne koncepcje rozwoju wsi, mające na celu wypracowanie efektywnych i      

 niestandardowych rozwiązań lokalnych problemów miejscowości wiejskich dzięki innowacyjnemu   

 podejściu, zwanych „koncepcjami inteligentnych wsi”.

 

Termin składania wniosków:

od 05 stycznia 2024 r. do 22 stycznia 2024 r. do godziny 12:00

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”, ul. Kościuszki 7/9, 55-050 Sobótka

 Tryb składania wniosków:

 • Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio w biurze LGD, przy czym bezpośrednio oznacza: osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 • W dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15:00, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków 22.01.2024 r. do godz. 12:00.
 • Wniosek o powierzenie grantu sporządzony na aktualnym formularzu udostępnianym przez LGD należy składać wraz z wymaganymi załącznikami w następującej formie:
 1. w dwóch egzemplarzach papierowych, podpisanych przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pełnomocnika. Jeden egzemplarz to oryginał, który Wnioskodawca zostawia w LGD, a drugi egzemplarz to kopia, która zostaje dla
 2. na nośniku elektronicznym wraz z załącznikami (prosimy o nagranie na nośnik elektroniczny wszystkich załączników, które posiadają Państwo w wersji elektronicznej).
 • Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w biurze LGD w dwóch identycznych egzemplarzach w formie spiętych, nie zszytych dokumentów (segregator, skoroszyt),ułożonych zgodnie z listą załączników stanowiącą część wniosku. Jeden egzemplarz to oryginał, który Wnioskodawca zostawia w LGD, a drugi egzemplarz to kopia, która zostaje dla Wnioskodawcy
 • Wszystkie dokumenty (oryginały i kopie) muszą być przedłożone w jakości wydruku/ kserokopii umożliwiającej ich odczytanie.
 • Przy składaniu wniosku należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów, które wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem na ich kopii. Brak oryginałów w momencie składania wniosku nie pozwoli na ich potwierdzenie za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD.

Czas realizacji zadania: do 30.04.2024 r.

Planowany wskaźnik do osiągnięcia w ramach naboru uzupełniającego:

Liczba opracowanych koncepcji Smart Villages – 2

Forma wsparcia – refundacja,

Wysokość dotacji – 4 000,00 zł

Limit środków w ramach naboru:

Kwota: 2 035,02 euro,

Kwota po kursie indykatywnym:. 8 140,08 zł

Intensywność pomocy: 100 %  

Uprawnieni wnioskodawcy

 • Osoby fizyczne będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze wiejskim objętym LSR, nieprowadzące działalności gospodarczej,
 • Osoby prawne m.in. jednostki samorządu terytorialnego, podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego i rejestru instytucji kultury (np. gmina, stowarzyszenie, fundacja, gminny ośrodek kultury, biblioteka publiczna) kościoły, związki wyznaniowe,
 • Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną (np. wspólnota mieszkaniowa, stowarzyszenia zwykłe, kluby sportowe podlegające nadzorowi Starosty), jeśli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR.

Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru:

 1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność z zakresem tematycznym.
 3. Złożony wniosek musi być zgodny z:
 • warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 poz. 1570 i Dz. U. z 2016 poz. 1390),
 • oceną wstępną (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
 • warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 (załącznik nr 2 do ogłoszenia),
 • oceną zgodności z celem głównym i celami szczegółowymi LSR przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników (załącznik nr 3 do ogłoszenia),
 • kryteriami wyboru operacji grantowych oraz uzyskać minimalną liczbę punktów 50 (załącznik nr 4 do ogłoszenia).

      4.Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników (załącznik nr 5 do ogłoszenia).

Informacja o załącznikach:

 • Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku,
 • Do wniosku zaleca się przedłożenie uzasadnienia wnioskodawcy do poszczególnych kryteriów wyboru operacji (załącznik nr 6 do ogłoszenia),
 • Do wniosku należy przedłożyć wszystkie załączniki potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru projektów dokumenty potwierdzające wiedzę/doświadczenie wnioskodawcy, zaświadczenie za udział w doradztwie/szkoleniu wystawione przez biuro LGD i inne.

Wykaz załączników do ogłoszenia (do pobrania):

 1. Załącznik nr 1 do ogłoszenia Karta wstępnej weryfikacji
 2. .Załącznik nr 2 do ogłoszenia Karta oceny z PROW
 3. .Załącznik nr 3 do ogłoszenia Karta oceny zgodności z LSR
 4. Załącznik nr 4 do ogłoszenia Karta oceny wg Kryteriów
 5. Załącznik nr 5 do ogłoszenia Planowane do osiągnięcia wskaźniki
 6. Załącznik nr 6 do ogłoszenia Uzasadnienie spełnienia kryteriów

Wykaz dodatkowych dokumentów (do pobrania):

Wykaz dokumentów do rozliczenia (do pobrania):

Miejsce udostępnienia dokumentów oraz wszystkich załączników:

Dokumentacja oraz wszystkie załączniki dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” – www.slezanie.eu

Miejsce, termin i tryb udzielanego doradztwa wnioskodawcom:

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” w zakresie opracowywania wniosków wraz z załącznikami, osobiście w siedzibie Biura LGD Ślężanie (ul. Kościuszki 7/9, 55-050 Sobótka), w godzinach pracy biura, tj. w dni robocze od 7:00 do 15:00, po wcześniejszym umówieniu się.

UWAGA – kolejność złożenia wniosków może mieć znacznie:

 1. W przypadku gdy w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru co najmniej 2 operacje uzyskały równą ilość punktów, o miejscu na liście rankingowej stanowi data oraz godzina złożenia wniosku.
 2. Wyższą pozycję na liście otrzymują wnioski złożone wcześniej ze względu na datę oraz godzinę złożenia wniosku w danym dniu.
 3. Dotyczy operacji, które osiągnęły minimalną ilość punktów wynoszącą 50pkt. !!!UWAGA dla wnioskodawców!!! Zwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z ubieganiem się o pomoc:

   

  • Wnioski o powierzenie grantu mogą być składane osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną – w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy prosimy mieć ze sobą upoważnienie do złożenia
  • Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.
  • LGD ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów wypełniając karty ocen. Dlatego prosimy zapoznać się z kartami ocen, które stanowią załączniki do ogłoszenia o
  • Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza
  • Do wniosku zaleca się przedłożenie uzasadnienia wnioskodawcy do poszczególnych kryteriów wyboru operacji (załącznik nr 6 do ogłoszenia).
  • Jeżeli mają Państwo przygotowaną dokumentację zapraszamy do biura LGD w celu sprawdzenia jej poprawności i kompletności.
  • Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie.
  • Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu

   

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 19/2023/G-SV- NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO NABORU 18/2023/G-SV
Skip to content