OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

Specjalista do spraw koordynowania projektów

 Zarząd Stowarzyszenia „Ślężanie -Lokalna Grupa Działania” ogłasza nabór na stanowisko;  Specjalista do spraw koordynowania projektów

 Dokumenty aplikacyjne należy składać do godz. 12.00    15.11.2019 r.;

– osobiście w siedzibie biura w godzinach od 8.oo do 15.oo  (z wyjątkiem ostatniego dnia naboru)

lub

– za pośrednictwem poczty  na adres: ul. Tadeusza Kościuszki 7/9, 55-050 Sobótka. W przypadku złożenia dokumentów za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do biura LGD.

Wymagania konieczne: Wymagania pożądane:
Wykształcenie: co najmniej średnie, preferowane wyższe Kierunki; ekonomiczny, administracyjny
umiejętność obsługi programów komputerowych doświadczenie lub umiejętności w zakresie: pisania wniosków projektowych, zarządzania projektami, tworzenia biznesplanów  
doświadczenie zawodowe: minimum roczny staż pracy na podobnym stanowisku zatrudnienie lub staż na stanowisku w administracji.  
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych Prawo jazdy kat. B i własny samochód Możliwość wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych  
niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie umiejętność interpretacji przepisów prawnych,  
Ogólna wiedza na temat środków pomocowych,  znajomość zagadnień związanych z pisaniem wniosków o dofinansowanie, umiejętność pracy w zespole  
Znajomość  specyfiki  sektora ngo wynikającej  z przepisów  ustawy o stowarzyszeniach,  o  pożytku publicznym i wolontariacie dokładność,  systematyczność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, sumienność,  terminowość,  
Znajomość zagadnień wynikających z PROW 2014-2020, i podejścia LEADER w stopniu pozwalającym na profesjonalną obsługę organów LGD i beneficjentów oraz innych przepisów regulujących funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, podstawowa wiedza z zakresu monitoringu i ewaluacji,

 

 
dobry stan zdrowia Znajomość  języka obcego w stopniu komunikatywnym  
Dobra znajomość obszaru LGD    
Zameldowanie na obszarze LGD    

 Pracownik ds. koordynacji projektów bezpośrednio podległy Dyrektorowi Biura, odpowiedzialny jest za;

 1. Prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia.
 2. Prowadzenie korespondencji.
 3. Prowadzenie sekretariatu Biura.
 4. Prowadzenie archiwum Stowarzyszenia.
 5. Obsługa Walnego Zebrania Członków, Rady i Zarządu Stowarzyszenia.
 6. Sprawowanie pieczy nad sprzętem biurowym oraz zlecanie przeprowadzenia jego konserwacji lub naprawy.
 7. Prowadzenie akt osobowych pracowników.
 8. Doradztwo unijne dla mieszkańców terenu Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach LSR.
 9. Pomiar skali oddziaływania i efektywności oraz jakości świadczonego doradztwa (ankietyzacja Beneficjentów oraz uczestników szkoleń i indywidualnych spotkań).
 10. Obsługa związana z naborem wniosków składanych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Ślężanie.
 11. Organizację pracy Rady Stowarzyszenia oceniającej projekty, prowadzenie dokumentacji Rady.
 12. Prowadzenie monitoringu w zakresie nowych wytycznych (rozporządzenia, ustawy) związane z realizacją i oceną projektów.
 13. Realizacja zadań w zakresie animacji lokalnej i współpracy w tym : Przygotowanie udziału LGD w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno-kulturalnych i innych  wydarzeniach  wskazanych przez Zarząd oraz Dyrektora Biura.
 14. Pomiar skali oddziaływania i efektywności oraz jakości realizowanych zadań w zakresie animacji lokalnej i współpracy.
 15. Sporządzanie analiz przyczyn najczęściej popełnianych błędów przez Wnioskodawców po zakończeniu każdego naboru wniosków.
 16. Określanie potrzeb szkoleniowych dla Wnioskodawców i opracowywanie tematyki Szkoleń.
 17. Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem wniosków projektowych w zakresie Realizacji LSR oraz spraw związanych z prowadzeniem postępowania naboru do ich zakończenia.
 18. Obowiązek systematycznego monitorowania realizowanych projektów zgodnie z zapisami w LSR.
 19. Dbanie o terminowe przekazywanie przez Beneficjentów informacji o przebiegu realizacji Projektów.
 20. Weryfikacja merytoryczna rozliczeń projektów dla potrzeb realizacji LSR.
 21. Bezpłatne świadczenie doradztwa w zakresie udostępnienia informacji o możliwości uzyskania pomocy, w tym o terminach i warunkach ogłaszanych naborów; w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy i wniosku o płatność; w zakresie składanych sprawozdań.
 22. Udział w procesie kontroli i oceny wniosków o rozliczenie grantów.
 23. Realizacja zadań w ramach LSR z zakresu animacji i współpracy.
 24. Przestrzeganie przepisów wynikających z ustaw o zamówieniach publicznych i  o ochronie danych osobowych.
 25. Prowadzenie innych spraw wynikających z potrzeb funkcjonowania Biura LGD oraz wykonywanie bieżących poleceń przełożonego nie wynikających z zakresu zadań i czynności.

 Wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą:     

 1. CV,
 2. List motywacyjny,
 3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje konieczne,
 4. Dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie,
 5. Dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych,
 6. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego     danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych   (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.),
 8. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia umożliwiającym pełnienie obowiązków.

 Na podstawie złożonych ofert, 16.11.2019 r., Zarząd LGD  przeprowadzi ocenę formalną i merytoryczną złożonej dokumentacji. Osoby spełniające wszystkie wymogi będą zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która zostanie przeprowadzona w siedzibie LGD.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO: Specjalista do spraw koordynowania projektów
Skip to content