OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO Księgowa/Księgowy

Sobótka, 11.08.2016 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

Księgowa/Księgowy

               Zarząd Stowarzyszenia „Ślężanie -Lokalna Grupa Działania” ogłasza nabór na stanowisko Księgowej/Księgowego.

Dokumenty aplikacyjne należy składać do godz. 12.oo 29.08.2016 r.;

– osobiście w siedzibie biura w godzinach od 8.oo do 15.oo  (z wyjątkiem ostatniego dnia naboru)

lub

– za pośrednictwem poczty  na adres: ul. Tadeusza Kościuszki 7/9, 55-050 Sobótka.

W przypadku złożenia dokumentów za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do biura LGD.

Wymagania konieczne Wymagania pożądane
Wykształcenie: co najmniej średnie, preferowane wyższe Kierunki; ekonomiczny, administracyjny
umiejętność obsługi programów komputerowych doświadczenie lub umiejętności w zakresie: pisania wniosków projektowych, zarządzania projektami, tworzenia biznesplanów
doświadczenie zawodowe: minimum roczny staż pracy na podobnym stanowisku zatrudnienie lub staż na stanowisku w administracji.
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych Prawo jazdy kat. B i własny samochód Możliwość wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych
niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
wiedza z zakresu księgowości, prawa podatkowego, zarządzania finansami, umiejętność pracy w zespole
znajomość ogólnych zasad rachunkowości oraz ewidencji księgowej, w tym planu kont, umiejętność rozumienia treści ekonomicznej kont księgowych, dokładność, systematyczność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, sumienność,                                         terminowość,
umiejętność współpracy z instytucjami finansowymi (ZUS, US)
Znajomość  specyfiki  sektora ngo wynikającej  z przepisów  ustawy o stowarzyszeniach,  o  pożytku publicznym i wolontariacie
Znajomość zagadnień wynikających z PROW 2014-2020, i podejścia LEADER w stopniu pozwalającym na profesjonalną obsługę organów LGD i beneficjentów
dobry stan zdrowia
Dobra znajomość obszaru LGD
Zameldowanie na obszarze LGD

 

Pracownik podlega służbowo Dyrektorowi, jest odpowiedzialna za prawidłowe i bieżące prowadzenie księgowości oraz sprawozdawczości finansowej, terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i należytą realizację następujących zadań:

 1. prowadzenie rachunkowości zgodnie z aktualnymi przepisami prawa,
 2. wykonywanie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny,
 3. tworzenie warunków dla przestrzegania ścisłej dyscypliny finansowej i budżetowej Stowarzyszenia,
 4. należyte przechowywanie i zabezpieczania dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych oraz środków pieniężnych,
 5. bieżące, prawidłowe prowadzenie księgowości z zastosowaniem racjonalnej organizacji pracy i techniki przetwarzania danych,
 6. rejestracja operacji gospodarczych i finansowych,
 7. analiza dokumentów finansowych,
 8. sporządzenie obowiązujących dowodów księgowych, kasowych i magazynowych,
 9. dokonywanie zamknięcia rocznego ksiąg oraz sporządzanie wymaganych z zasadami rachunkowości sprawozdań finansowych w tym GUS,
 10. sporządzanie w obowiązującym terminie deklaracji i wykazów dla celów organów podatkowych i ZUS,
 11. udostępnianie ksiąg oraz dokumentów finansowych do kontroli sprawowanej przez uprawnione organa kontrolne,
 12. prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 13. prowadzenie kartotek wynagrodzeń,
 14. sporządzenie listy płac,
 15. regulowanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych.
 16. prowadzenie tabel amortyzacyjnych i wyceny środków trwałych,
 17. wypłata udzielonych zaliczek i ich rozliczanie,
 18. regulowanie płatności wynikających ze zobowiązań,
 19. odprowadzanie składek ZUS, rozliczenia z ZUS i wypłaty zasiłków chorobowych,
 20. wypłata wynagrodzeń osobowych i honorariów, sporządzanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia i funduszu płac,
 21. wystawienia rachunków,
 22. prowadzenie dokumentacji składek członkowskich,
 23. prowadzenie rachunków bankowych,
 24. obsługa kredytów i pożyczek bieżących lgd,
 25. opracowywanie projektu preliminarza budżetowego,
 26. czuwania nad prawidłowym przebiegiem wykonania budżetu Stowarzyszenia, analityka kosztów,
 27. wnioskowanie wraz z uzasadnieniem o wprowadzenie zmian w preliminarzu budżetowym,
 28. realizowanie wydatków w zakresie ubezpieczeń społecznych i kosztów podróży,
 29. prowadzenie kasy gotówkowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
 30. prowadzenie systematycznej kontroli wewnętrznej dokumentów zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa,
 31. prawidłowe zabezpieczenie środków finansowych i pozostałych składników majątkowych,
 32. sporządzanie pism, wniosków i podań związanych z działalnością finansowo – księgową Stowarzyszenia oraz innych sprawozdań na potrzeby Prezesa, Vice Prezesa  lub Zarządu.

Wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą:      

1. CV,

2. List motywacyjny,

3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje konieczne,

4. Dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie,

5. Dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych,

6. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego     danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych      (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.),

8. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia umożliwiającym pełnienie obowiązków.

Na podstawie złożonych ofert, 29.08.2016 r., Zarząd LGD  przeprowadzi ocenę formalną i merytoryczną złożonej dokumentacji. Osoby spełniające wszystkie wymogi będą zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która zostanie przeprowadzona w siedzibie LGD.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support