Sobótka, 11.08.2016 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

Księgowa/Księgowy

               Zarząd Stowarzyszenia „Ślężanie -Lokalna Grupa Działania” ogłasza nabór na stanowisko Księgowej/Księgowego.

Dokumenty aplikacyjne należy składać do godz. 12.oo 29.08.2016 r.;

– osobiście w siedzibie biura w godzinach od 8.oo do 15.oo  (z wyjątkiem ostatniego dnia naboru)

lub

– za pośrednictwem poczty  na adres: ul. Tadeusza Kościuszki 7/9, 55-050 Sobótka.

W przypadku złożenia dokumentów za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do biura LGD.

Wymagania konieczne Wymagania pożądane
Wykształcenie: co najmniej średnie, preferowane wyższe Kierunki; ekonomiczny, administracyjny
umiejętność obsługi programów komputerowych doświadczenie lub umiejętności w zakresie: pisania wniosków projektowych, zarządzania projektami, tworzenia biznesplanów
doświadczenie zawodowe: minimum roczny staż pracy na podobnym stanowisku zatrudnienie lub staż na stanowisku w administracji.
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych Prawo jazdy kat. B i własny samochód Możliwość wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych
niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
wiedza z zakresu księgowości, prawa podatkowego, zarządzania finansami, umiejętność pracy w zespole
znajomość ogólnych zasad rachunkowości oraz ewidencji księgowej, w tym planu kont, umiejętność rozumienia treści ekonomicznej kont księgowych, dokładność, systematyczność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, sumienność,                                         terminowość,
umiejętność współpracy z instytucjami finansowymi (ZUS, US)
Znajomość  specyfiki  sektora ngo wynikającej  z przepisów  ustawy o stowarzyszeniach,  o  pożytku publicznym i wolontariacie
Znajomość zagadnień wynikających z PROW 2014-2020, i podejścia LEADER w stopniu pozwalającym na profesjonalną obsługę organów LGD i beneficjentów
dobry stan zdrowia
Dobra znajomość obszaru LGD
Zameldowanie na obszarze LGD

 

Pracownik podlega służbowo Dyrektorowi, jest odpowiedzialna za prawidłowe i bieżące prowadzenie księgowości oraz sprawozdawczości finansowej, terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i należytą realizację następujących zadań:

 1. prowadzenie rachunkowości zgodnie z aktualnymi przepisami prawa,
 2. wykonywanie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny,
 3. tworzenie warunków dla przestrzegania ścisłej dyscypliny finansowej i budżetowej Stowarzyszenia,
 4. należyte przechowywanie i zabezpieczania dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych oraz środków pieniężnych,
 5. bieżące, prawidłowe prowadzenie księgowości z zastosowaniem racjonalnej organizacji pracy i techniki przetwarzania danych,
 6. rejestracja operacji gospodarczych i finansowych,
 7. analiza dokumentów finansowych,
 8. sporządzenie obowiązujących dowodów księgowych, kasowych i magazynowych,
 9. dokonywanie zamknięcia rocznego ksiąg oraz sporządzanie wymaganych z zasadami rachunkowości sprawozdań finansowych w tym GUS,
 10. sporządzanie w obowiązującym terminie deklaracji i wykazów dla celów organów podatkowych i ZUS,
 11. udostępnianie ksiąg oraz dokumentów finansowych do kontroli sprawowanej przez uprawnione organa kontrolne,
 12. prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 13. prowadzenie kartotek wynagrodzeń,
 14. sporządzenie listy płac,
 15. regulowanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych.
 16. prowadzenie tabel amortyzacyjnych i wyceny środków trwałych,
 17. wypłata udzielonych zaliczek i ich rozliczanie,
 18. regulowanie płatności wynikających ze zobowiązań,
 19. odprowadzanie składek ZUS, rozliczenia z ZUS i wypłaty zasiłków chorobowych,
 20. wypłata wynagrodzeń osobowych i honorariów, sporządzanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia i funduszu płac,
 21. wystawienia rachunków,
 22. prowadzenie dokumentacji składek członkowskich,
 23. prowadzenie rachunków bankowych,
 24. obsługa kredytów i pożyczek bieżących lgd,
 25. opracowywanie projektu preliminarza budżetowego,
 26. czuwania nad prawidłowym przebiegiem wykonania budżetu Stowarzyszenia, analityka kosztów,
 27. wnioskowanie wraz z uzasadnieniem o wprowadzenie zmian w preliminarzu budżetowym,
 28. realizowanie wydatków w zakresie ubezpieczeń społecznych i kosztów podróży,
 29. prowadzenie kasy gotówkowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
 30. prowadzenie systematycznej kontroli wewnętrznej dokumentów zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa,
 31. prawidłowe zabezpieczenie środków finansowych i pozostałych składników majątkowych,
 32. sporządzanie pism, wniosków i podań związanych z działalnością finansowo – księgową Stowarzyszenia oraz innych sprawozdań na potrzeby Prezesa, Vice Prezesa  lub Zarządu.

Wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą:      

1. CV,

2. List motywacyjny,

3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje konieczne,

4. Dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie,

5. Dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych,

6. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego     danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych      (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.),

8. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia umożliwiającym pełnienie obowiązków.

Na podstawie złożonych ofert, 29.08.2016 r., Zarząd LGD  przeprowadzi ocenę formalną i merytoryczną złożonej dokumentacji. Osoby spełniające wszystkie wymogi będą zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która zostanie przeprowadzona w siedzibie LGD.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO Księgowa/Księgowy
Skip to content