OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO Specjalista do spraw koordynowania projektów

Sobótka, 11.08.2016 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

Specjalista do spraw koordynowania projektów

               Zarząd Stowarzyszenia „Ślężanie -Lokalna Grupa Działania” ogłasza nabór na stanowisko Księgowej/Księgowego.

Dokumenty aplikacyjne należy składać do godz. 12.oo 29.08.2016 r.;

– osobiście w siedzibie biura w godzinach od 8.oo do 15.oo  (z wyjątkiem ostatniego dnia naboru)

lub

– za pośrednictwem poczty  na adres: ul. Tadeusza Kościuszki 7/9, 55-050 Sobótka. W przypadku złożenia dokumentów za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do biura LGD.

Wymagania konieczne Wymagania pożądane
Wykształcenie: co najmniej średnie, preferowane wyższe Kierunki; ekonomiczny, administracyjny
umiejętność obsługi programów komputerowych doświadczenie lub umiejętności w zakresie: pisania wniosków projektowych, zarządzania projektami, tworzenia biznesplanów
doświadczenie zawodowe: minimum roczny staż pracy na podobnym stanowisku zatrudnienie lub staż na stanowisku w administracji.
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych Prawo jazdy kat. B i własny samochód Możliwość wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych
niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
Ogólna wiedza na temat środków pomocowych,  znajomość zagadnień związanych z pisaniem wniosków o dofinansowanie, umiejętność pracy w zespole
Znajomość  specyfiki  sektora ngo wynikającej  z przepisów  ustawy o stowarzyszeniach,  o  pożytku publicznym i wolontariacie dokładność,  systematyczność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, sumienność,  terminowość,
Znajomość zagadnień wynikających z PROW 2014-2020, i podejścia LEADER w stopniu pozwalającym na profesjonalną obsługę organów LGD i beneficjentów oraz innych przepisów regulujących funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, podstawowa wiedza z zakresu monitoringu i ewaluacji,

 

dobry stan zdrowia Znajomość  języka obcego w stopniu komunikatywnym
Dobra znajomość obszaru LGD
Zameldowanie na obszarze LGD

 

Pracownik ds. koordynacji projektów bezpośrednio podległy Dyrektorowi Biura, odpowiedzialny jest za;

 1. Prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia.
 2. Prowadzenie korespondencji.
 3. Prowadzenie sekretariatu Biura.
 4. Prowadzenie archiwum Stowarzyszenia.
 5. Obsługa Walnego Zebrania Członków, Rady i Zarządu Stowarzyszenia.
 6. Sprawowanie pieczy nad sprzętem biurowym oraz zlecanie przeprowadzenia jego konserwacji lub naprawy.
 7. Prowadzenie akt osobowych pracowników.
 8. Doradztwo unijne dla mieszkańców terenu Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach LSR.
 9. Pomiar skali oddziaływania i efektywności oraz jakości świadczonego doradztwa (ankietyzacja Beneficjentów oraz uczestników szkoleń i indywidualnych spotkań).
 10. Obsługa związana z naborem wniosków składanych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Ślężanie.
 11. Organizację pracy Rady Stowarzyszenia oceniającej projekty, prowadzenie dokumentacji Rady.
 12. Prowadzenie monitoringu w zakresie nowych wytycznych (rozporządzenia, ustawy) związane z realizacją i oceną projektów.
 13. Realizacja zadań w zakresie animacji lokalnej i współpracy w tym : Przygotowanie udziału LGD w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno-kulturalnych i innych  wydarzeniach  wskazanych przez Zarząd oraz Dyrektora Biura.
 14. Pomiar skali oddziaływania i efektywności oraz jakości realizowanych zadań w zakresie animacji lokalnej i współpracy.
 15. Sporządzanie analiz przyczyn najczęściej popełnianych błędów przez Wnioskodawców po zakończeniu każdego naboru wniosków.
 16. Określanie potrzeb szkoleniowych dla Wnioskodawców i opracowywanie tematyki Szkoleń.
 17. Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem wniosków projektowych w zakresie Realizacji LSR oraz spraw związanych z prowadzeniem postępowania naboru do ich zakończenia.
 18. Obowiązek systematycznego monitorowania realizowanych projektów zgodnie z zapisami w LSR.
 19. Dbanie o terminowe przekazywanie przez Beneficjentów informacji o przebiegu realizacji Projektów.
 20. Weryfikacja merytoryczna rozliczeń projektów dla potrzeb realizacji LSR.
 21. Bezpłatne świadczenie doradztwa w zakresie udostępnienia informacji o możliwości uzyskania pomocy, w tym o terminach i warunkach ogłaszanych naborów; w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy i wniosku o płatność; w zakresie składanych sprawozdań.
 22. Udział w procesie kontroli i oceny wniosków o rozliczenie grantów.
 23. Realizacja zadań w ramach LSR z zakresu animacji i współpracy.
 24. Przestrzeganie przepisów wynikających z ustaw o zamówieniach publicznych i  o ochronie danych osobowych.
 25. Prowadzenie innych spraw wynikających z potrzeb funkcjonowania Biura LGD oraz wykonywanie bieżących poleceń przełożonego nie wynikających z zakresu zadań i czynności.

 

Wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą:     

1. CV,

2. List motywacyjny,

3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje konieczne,

4. Dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie,

5. Dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych,

6. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego     danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych      (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.),

8. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia umożliwiającym pełnienie obowiązków.

 

Na podstawie złożonych ofert, 29.08.2016 r., Zarząd LGD  przeprowadzi ocenę formalną i merytoryczną złożonej dokumentacji. Osoby spełniające wszystkie wymogi będą zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która zostanie przeprowadzona w siedzibie LGD.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support