Działając w imieniu Stowarzyszenia „Ślężanie –  Lokalna Grupa Działania” w związku z możliwością ubiegania się o zwiększenie budżetu LGD w ramach poddziałania 19.2 oraz 19.4. planujemy zwrócić się do UMWD  z wnioskiem o zmianę zapisów LSR w ramach poddziałania 19.2 oraz 19.4.

LGD po otrzymaniu pisma: MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI, z dnia 15 kwietnia 2021 Znak sprawy: WPR.wao.510.35.2021 w związku z procedowaną zmianą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), w ramach której planuje się zwiększenie budżetu działania LEADER, oraz zasad ubiegania się przez lokalne grupy działania (LGD) o podwyższenie wysokości środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (19.2) oraz 19.4, Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji (19.4), przystąpiło do opracowania zmian LSR.

SW poinformował LGD o sumie wartości zawartych na dzień 28.02.2021 czynnych umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 w walucie PLN, która stanowi podstawę do obliczenia wartości dodatkowych środków, o jaką LGD może się ubiegać w ramach poddziałania 19.2: 7 288 983,57zł.

Zarząd LGD po wnikliwej analizie procesu wdrażania LSR i konsultacji z biurem LGD na temat monitoringu realizacji operacji przystąpił do projektowania zmian LSR.

W związku z bardzo krótkim terminem na wydatkowanie tych środków, Zarząd zdecydował o ich przypisaniu do wskaźników, które są szybko w miarę możliwości realizowane przez beneficjentów oraz na które niezmiennie istnieje duże zapotrzebowanie wśród społeczności lokalnej.

  1. Podejmowanie działalności gospodarczej – realizowanego w ramach przedsięwzięcia 1.1.1. Zwiększenie liczby funkcjonujących podmiotów gospodarczych na obszarze LSR.
  2. Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna – realizowanego w ramach przedsięwzięcia 2.1.1 Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR – procedura konkursowa
  3. Dodatkowo poprzez wprowadzenie nowego przedsięwzięcia dla realizacji przygotowania koncepcji Smart Villages – projekt grantowy. 3.1.3. Opracowanie koncepcji Smart Villages.

Prezentacja zmian do LSR – w budżecie LSR

LSR 2014-2020 LGD Slezanie 2021 – 2 x bonus i różnice kursowe, dodatkowe środki

Uwagi dotyczące planowanych zmian do LSR przyjmujemy w terminie do 07.07.2021r. godz. 15:00 wyłącznie w formie pisemnej (elektronicznej lub papierowej) na poniższym formularzu:

Formularz zgłaszania uwag do zmian w LSR

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG zmiana LSR 2021 2

 

Konsultacje projektu zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” dotyczących zaprojektowania przypisania dodatkowych środków na realizację LSR
Skip to content