LGD Stowarzyszenie „Ślężanie” wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z wnioskiem o przeliczenie budżetu LSR z PLN na EURO. Z otrzymanego budżetu przeliczonego na EURO wynika pula niezagospodarowanych wolnych środków. Po zabezpieczeniu kwot na realizację zaplanowanych w LSR wskaźników, pula ta wynosi 297 840,70 EURO. Środki te mogą zostać wydatkowane przez LGD na wdrażanie LSR (poddziałanie 19.2 PROW 2014 – 2020) do końca 2022r. – pod warunkiem prawidłowego zaktualizowania LSR oraz harmonogramu naborów wniosków. W związku z bardzo krótkim terminem na wydatkowanie tych środków, Zarząd zdecydował o ich przypisaniu w znacznej części do wskaźnika, który jest szybko realizowany przez beneficjentów oraz, na który niezmiennie istnieje duże zapotrzebowanie wśród społeczności lokalnej. Mowa o podejmowaniu działalności gospodarczej – realizowanego w ramach przedsięwzięcia 1.1.1. Zwiększenie liczby funkcjonujących podmiotów gospodarczych na obszarze LSR. Niewielką kwotą planujemy także zasilić pozostały do przeprowadzenia ostatni konkurs grantowy przedsięwzięcie 3.2.1 Opracowanie publikacji i materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących zasobów obszaru.

Prezentacji tej zmiany w LSR dokonano w formie tabelarycznej – w ujęciu całego budżetu LSR – jako najbardziej przejrzystego sposobu zaprezentowania tych zmian. Po wprowadzeniu tej zmiany do dokumentu LSR oraz – co się z tym wiąże – przeliczeniu całej strategii na walutę euro, aktualizacji będzie wymagał cały dokument – w powiązaniu z przedmiotową zmianą w budżecie i przewalutowaniem LSR.

Prezentacja zmian do LSR – w budżecie LSR

Prezentacja projektowanych zmian do LSR Stowarzyszenia

Uwagi dotyczące planowanych zmian do LSR przyjmujemy w terminie do 26.04.2021r. godz. 15:00 wyłącznie w formie pisemnej (elektronicznej lub papierowej) na poniższym formularzu:

Formularz zgłaszania uwag do zmian w LSR

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG zmiana LSR 2021

Ankieta

ankieta

 

Konsultacje projektu zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” dotyczących przypisania wolnych środków z różnic kursowych do budżetu LSR.
Skip to content