Konsultacje projektu zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” dotyczące przypisania wolnych środków z różnic kursowych do budżetu LSR.

LGD Stowarzyszenie „Ślężanie” po wspólnych wyliczeniach z SW otrzymała informację o dostępnych środkach na realizację LSR po uwolnieniu różnic kursowych w podziale na poszczególne cele ogóle i przedsięwzięcia. Kwota możliwa do przyznania pomocy w ramach limitu określonego w umowie ramowej na poddziałanie 19.2 to – 265 827,57 Euro.

Zarząd LGD po wnikliwej analizie procesu wdrażania LSR i konsultacji z biurem LGD na temat monitoringu realizacji operacji przystąpił do projektowania zmian LSR.

W związku z bardzo krótkim terminem na wydatkowanie tych środków, Zarząd zdecydował o niewielkich zmianach w poszczególnych przedsięwzięciach LSR, które spowodują jeszcze bardziej skuteczne wdrażanie LSR i  sprawne rozdysponowanie pozostałych  do wykorzystania środków.

Proponowany podział środków względem celów ogólnych:

  • Cel ogólny nr 1: 125 325,03 Euro (wolne środki)

Zarząd zdecydował o pozostawieniu do wykorzystania kwot z różnić kursowych w 1 celu ogólnym i w jego dwóch przedsięwzięciach, zaktualizowano jedynie wartość wskaźników w przedsięwzięciu 1.1.1. w związku ze zwiększoną kwotę po przeliczeniu różnic:

Przedsięwzięcie 1.1.1 Zwiększenie liczby funkcjonujących podmiotów gospodarczych na obszarze LSR: 81 702,82 Euro.

Wskaźnik:  liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa,

Wartość wskaźnika pierwotnie: 82

Wartość wskaźnika po zmianie: 82+5=87

Przedsięwzięcie 1.1.2 Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród mieszkańców obszaru LSR:                       43 622,21 Euro.

Wartość wskaźnika nie została zwiększona ponieważ nie osiągnięto jeszcze wartości docelowej wskaźnika.

  • Cel ogólny nr 2: 127 467,52 Euro (wolne środki)

Zarząd zdecydował o pozostawieniu do wykorzystania kwot z różnić kursowych oraz z niewykorzystanych środków w części na przedsięwzięcie 2.1.1, pozostałą pulę środków postanowił przesunąć do wykorzystania w ramach przedsięwzięcia 2.1.2 – Projekty grantowe pozwoli to na sprawne rozdysponowanie pozostałej kwoty. Zaktualizowano także wartość wskaźników w przedsięwzięciu 2.1.2. w związku ze zwiększoną kwotę po przeliczeniu różnic:

Przedsięwzięcie 2.1.1 Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej: 127 089,13 Euro

Przedsięwzięcie 2.1.2 Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury   turystycznej i rekreacyjnej: 378,39 Euro

127 089,13 całkowita pozostała kwota = 87 500,00 + 39 589,13 planowany podział na poszczególne przedsięwzięcia

Po zmianie: 127 089,13 = 1. 87 500,00, 2. 39 589,13.

Przedsięwzięcie 2.1.1 –

792 816,52 (kwota z LSR) – 127 089,13(kwota wolnych środków) =  665 727,39

 665 727,39 (kwota środków zakontraktowanych) + 87 500,00 (kwota zaplanowana do wykorzystania przez LGD) = 753 227,39 (nowa kwota na to przedsięwzięcie)

Przedsięwzięcie 2.1.2 –

194 633,00 (kwota z LSR) + 39 589,13 (kwota wolnych środków przesunięta z przedsięwzięcia 2.1.1.)  = 234 222,13 (nowa kwota na to przedsięwzięcie)

  • Cel ogólny nr 3: 13 035,02 Euro

Zarząd zdecydował o przesunięciu wszystkich pozostałych kwot z różnić kursowych oraz niewykorzystanych kwot w ramach danych przedsięwzięć  na 1 przedsięwzięcie 3.1.3 Liczba opracowanych koncepcji Smart Villages. W pozostałych przedsięwzięciach pozostałe kwoty są zbyt niskie aby móc ogłosić nabór wniosków dlatego też zdecydowano przenieść wszystkie mniejsze kwoty i zasilić nimi przedsięwzięcie 3.1.3.

Zaktualizowano także wartość wskaźników w przedsięwzięciu 3.1.3. w związku ze zwiększoną kwotę po przeliczeniu różnic:

Przedsięwzięcie 3.1.1 Realizacja wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych
i artystycznych dla mieszkańców obszaru LSR: 1 612,41 Euro

115 023,77 (kwota z LSR) -1 612,41 (kwota wolnych środków) = 113 411,36 (nowa kwota na to przedsięwzięcie)

Przedsięwzięcie 3.1.3 Liczba opracowanych koncepcji Smart Villages: 8 000,00 Euro

8 000,00 (kwota z LSR) + 1 612,41 (kwota wolnych środków) + 3 422,61 (kwota wolnych środków) = 13 035,02 (nowa kwota na to przedsięwzięcie)

Wskaźnik:  Liczba opracowanych koncepcji Smart Villages,

Wartość wskaźnika pierwotnie: 8

Wartość wskaźnika po zmianie: 8+5=13

Przedsięwzięcie 3.2.1 Opracowanie publikacji i materiałów informacyjno–promocyjnych dotyczących zasobów obszaru: 3 422,61 Euro

99 643,63 (kwota z LSR) – 3 422,61 (kwota wolnych środków) = 96 221,01 (nowa kwota na to przedsięwzięcie)

 

Prezentacji tej zmiany w LSR dokonano w formie tabelarycznej – w ujęciu całego budżetu LSR – jako najbardziej przejrzystego sposobu zaprezentowania tych zmian. Po wprowadzeniu tej zmiany do dokumentu LSR oraz, aktualizacji będzie wymagał cały dokument  w powiązaniu z przedmiotową zmianą w budżecie i  wartościami wskaźników w LSR.

Prezentacja zmian do LSR – w budżecie LSR

tabela budżetowa 2023

Lokalna Strategia Rozwoju z naniesionymi zmianami

LSR 2014-2020 LGD Slezanie 2021 – 2 x bonus i różnice kursowe, dodatkowe środki 6

Uwagi dotyczące planowanych zmian do LSR przyjmujemy w terminie do 17.02.2022r. godz. 15:00 wyłącznie w formie pisemnej (elektronicznej lub papierowej) na poniższym formularzu:

Konsultacje zmian w LSR odbywać się będą także w trakcie spotkań  ze społecznością lokalną według Harmonogramu spotkań w dniach 15-17.02.2023.

Harmonogram spotkań ze społecznością lokalną.

Formularz zgłaszania uwag do zmian w LSR

Formularz zgłaszania uwag – zmiana LSR 2023

Konsultacje projektu zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” dotyczące przypisania wolnych środków z różnic kursowych do budżetu LSR
Skip to content