Ogłoszenie o naborze wniosków 3/2017

Opublikowano: 02 marca 2017

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2017

 

Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna na obszarze LSR

Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” działająca na terenie gmin: Dzierżoniów, Jordanów Śląski, Łagiewniki,  Marcinowice, Mietków,  Niemcza,  Piława Górna, Sobótka ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zakres tematyczny naboru

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.)

Przedsięwzięcie: 2.1.1 Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR.

Termin składania wniosków

od 16 marca 2017r. do 14 kwietnia 2017r. do godziny 10:00

Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”, ul. Kościuszki 7/9, 55-050 Sobótka

Tryb składania wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio w biurze LGD, przy czym bezpośrednio oznacza: osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

W dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15:00, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 14.04.2017 do godz. 10:00.

Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnianym przez LGD należy składać wraz z wymaganymi załącznikami:

 1.   w 2 egzemplarzach papierowych, podpisany przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pełnomocnika
 2.   na płycie CD wraz z załącznikami (prosimy o nagranie na płycie CD wszystkich załączników, które posiadają Państwo w wersji elektronicznej).

Forma wsparcia – refundacja

Intensywność pomocy

 • 63,63% – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych,
 • max. 90% – w przypadku organizacji pozarządowych.

Uprawnieni wnioskodawcy

 • Gmina jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju, w ramach której zamierza realizować operację,
 • Osoba prawna, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju.

Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru

1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

2. Zgodność z zakresem tematycznym – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Przedsięwzięcie: 2.1.1 Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR.

3. Złożony wniosek musi być zgodny z:

 • warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 poz. 1570 i Dz. U. z 2016 poz. 1390),
 • oceną wstępną (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
 • warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 (załącznik nr 2 do ogłoszenia),
 • oceną zgodności z LSR (załącznik nr 3 do ogłoszenia),
 • kryteriami wyboru projektów oraz uzyskać minimalną liczbę punktów tj. 50 (załącznik nr 4 do ogłoszenia).

4.Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników (załącznik nr 5 do ogłoszenia).

Informacja o załącznikach

 • Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku,
 • Do wniosku zaleca się przedłożenie uzasadnienia wnioskodawcy do poszczególnych kryteriów wyboru operacji (załącznik nr 6 do ogłoszenia),
 • Do wniosku należy przedłożyć wszystkie załączniki potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru projektów np. lista obecności z danymi kontaktowymi mieszkańców, którzy wzięli udział w spotkaniu oraz zestawienie zebranych uwag wraz z odpowiedziami Wnioskodawcy  i inne.

Miejsce udostępniania dokumentów

 • Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ślężanie,
 • formularz wniosku o przyznanie pomocy,
 • formularz wniosku o płatność,
 • formularz umowy o przyznaniu pomocy,

dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” – www.slezanie.eu oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl

Limit środków w ramach naboru –  2 000 000,00zł

Miejsce, termin i tryb udzielanego doradztwa wnioskodawcom

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” w zakresie opracowywania wniosków wraz z załącznikami, osobiście w siedzibie Biura LGD Ślężanie (ul. Kościuszki 7/9, 55-050 Sobótka), w godzinach pracy biura, tj. w dni robocze od 7:00 do 15:00, po wcześniejszym umówieniu się. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.

UWAGA – kolejność złożenia wniosków może mieć znacznie:

 1. W przypadku gdy w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru co najmniej 2 operacje uzyskały  równą ilość punktów, o miejscu na liście rankingowej stanowi data oraz godzina złożenia wniosku.
 2. Wyższą pozycję na liście otrzymują wnioski złożone wcześniej ze względu na datę oraz godzinę złożenia wniosku w danym dniu.
 3. Dotyczy operacji, które osiągnęły minimalną ilość punktów wynoszącą 50pkt.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków 3.2017

Wykaz załączników do ogłoszenia:

1.Załącznik nr 1 do ogłoszenia: Karta oceny wstępnej.

Załącznik nr 1 do ogłoszenia. Karta wstępnej weryfikacji ITiR

2.Załącznik nr 2 do ogłoszenia: Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Załącznik nr 2 do ogłoszenia. Karta zgodności z WPP ITiR

3.Załącznik nr 3 do ogłoszenia: Karta oceny zgodności z LSR.

Załącznik nr 3 do ogłoszenia. Karta oceny zgodności z LSR ITiR

4. Załącznik nr 4 do ogłoszenia: Kryteria wyboru projektów.

Załącznik-nr-4-do-ogłoszenia.-Kryteria-wyboru-operacji-ITiR.

KARTA-OCENY-wg-Kryteriów-ITiR.

5. Załącznik nr 5 do ogłoszenia: Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Załącznik nr 5 do ogłoszenia. Plan realizacji ITiR

6. Załącznik nr 6 do ogłoszenia: Uzasadnienie wnioskodawcy do poszczególnych kryteriów wyboru operacji.

Załącznik-nr-6-do-ogłoszenia.-Spełnienie-kryteriów-ITiR

Wizualizacja

Wytyczne

Ślężysławy do wytycznych

 

Dokumenty do wypełnienia przez wnioskodawców:

1.Wniosek o Przyznanie Pomocy.

WoPP_19_2__I_2z__1_

2.Instrukcja wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy.

IW_WoPP_2_Z_POPRAWIONA_MJ_27_11.16

 

Pozostałe dokumenty związane z ogłoszeniem:

1.Umowa o przyznanie pomocy na operacje w zakresie budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

umowa_w4

2.Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji.

zalacznik_1_w4

3.Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych.

zalacznik_2_w4

4.Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych

zalacznik_3_w4

5. Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.)

zalacznik_3a_w4

8.Wniosek o płatność na operacje w zakresie budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

WoP_19_2_I_W__2z_IW

9.Instrukcja wypełniania Wniosku o Płatność na operacje w zakresie  budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

IWoP_19_2_I_W_2z_aktualizacja__24_02_17_MZd_

 

Załączniki dodatkowe:

1.Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania Ślężanie.

lokalna-strategia-rozwoju-2014-2020-lgd-lgd-slezanie

2.Regulamin Rady Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”.

regulamin-rady-lgd-slezanie

3.Statut LGD Ślężanie

statut-lgd-slezanie

4.Procedura wyboru operacji LGD Ślężanie.

procedura-wyboru-operacji-lgd-slezanie

 

 

 

UWAGA dla wnioskodawców.

Zwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z ubieganiem się o pomoc:

 • Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście albo pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną – w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy prosimy mieć ze sobą upoważnienie do złożenia wniosku.
 • Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.
 • LGD ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów wypełniając karty ocen. Dlatego prosimy zapoznać się z kartami ocen, które stanowią załączniki do ogłoszenia o naborze. LGD nie ma możliwości poproszenia Państwa o uzupełnienie czy przedstawienie dodatkowych dokumentów podczas oceny. Brak dokumentów potrzebnych do weryfikacji może więc spowodować odrzucenie wniosku.
 • Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku.
 • Do wniosku zaleca się przedłożenie uzasadnienia wnioskodawcy do poszczególnych kryteriów wyboru operacji (załącznik nr 6 do ogłoszenia).
 • Do wniosku należy przedłożyć wszystkie załączniki potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru projektów np. uzasadnienie przyjętych rozwiązań innowacyjnych, zaświadczenie za udział w szkoleniu wystawione przez biuro LGD i inne.
 • Kolejność złożenia wniosków może mieć znacznie:

W przypadku gdy w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru co najmniej 2 operacje uzyskały  równą ilość punktów, o miejscu na liście rankingowej stanowi data oraz godzina złożenia wniosku.

Wyższą pozycję na liście otrzymują wnioski złożone wcześniej ze względu na datę oraz godzinę złożenia wniosku w danym dniu.

Dotyczy operacji, które osiągnęły minimalną ilość punktów wynoszącą 50pkt.

 • Wnioski wybrane przez LGD są przekazane do Urzędu Marszałkowskiego. Urząd Marszałkowski  może jednokrotnie poprosić Państwa o uzupełnienie braków w ciągu 7 dni, tj. poprawienie oczywistych omyłek bądź wyjaśnienie wątpliwości. Dlatego tak ważne jest jak najlepsze przygotowanie wniosku i wszystkich załączników.
 • Jeżeli mają Państwo przygotowaną dokumentację zapraszamy do biura LGD w celu sprawdzenia jej poprawności i kompletności.
 • Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support